Instrukcja montażu, części i serwisu Hitachi Cp Wx11000

Instrukcja montażu, części i serwisu dla Hitachi CP WX11000 to oficjalna instrukcja producenta, która zawiera informacje o montażu, częściach i serwisie tego urządzenia. Instrukcja szczegółowo opisuje wszystkie etapy montażu, jak również wszystkie dostarczane części, a także zalecenia dotyczące użytkowania i serwisowania urządzenia. Instrukcja jest bardzo kompaktowa i zawiera proste instrukcje dla każdej czynności, dzięki czemu montaż i serwis są wygodne i szybkie. Instrukcja pozwala również dokładnie zapoznać się z działaniem urządzenia, co pozwala na wykonanie wszystkich niezbędnych czynności w celu zapewnienia jego bezbłędnego działania.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu, części i serwisu Hitachi Cp Wx11000

Czy instrukcja bhp jest obowiązkowa?

Według Kodeksu Pracy: Art. 237. 4 § 2. „(…) Pracodawca zobowiązany jest wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy (…)”. Opracowanie i udostępnienie pracownikom aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem pracodawcy uregulowanym przepisami prawa i egzekwowanym podczas ewentualnych kontroli PIP. Instrukcje bhp winny być sformułowane w czytelny i zrozumiały sposób. Przed przystąpieniem pracownika do pracy na danym stanowisku musi się on zapoznać z instrukcją BHP. Sporządzenie instrukcji BHP bazując na darmowych wzorach może przysporzyć mniej wyzwań niż przygotowanie instrukcji BHP od zera, ponieważ zakres i tematyka instrukcji jest już przygotowana.

1 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Dok: A-PL 1528

2 ZASTOSOWANIE SWEPAC F 80 służy do zagęszczania żwiru i piasku podczas drobnych prac budowlanych, np. przygotowania podłoża dla bloczków betonowych lub ogrodowych kamieni brukowych. Kompaktowa konstrukcja maszyny zapewnia dobry dostęp do ciasnych miejsc. SPIS TREŚCI UŻYTKOWANIE... 2 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 EKSPLOATACJA, ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 TRANSPORT, ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 6 KONSERWACJA, ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 6 PRZECHOWYWANIE, ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 6 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 7 NORMY... 7 OZNACZENIA I SYMBOLE... 8 DANE TECHNICZNE... 9 DZIAŁANIE... 9 OPIS TECHNICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI CODZIENNA KONTROLA PRZED URUCHOMIENIEM SILNIKA GX ROZRUCH PO URUCHOMIENIU ZATRZYMYWANIE TRANSPORT UWAGI... 14; 15; 16; 17; 18 DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA W celu uniknięcia poważnych obrażeń a nawet śmierci, przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem, obsługą, konserwacją, wymianą lub montażem wyposażenia dodatkowego, przeczytaj dokładnie i ze zrozumieniem instrukcję bezpieczeństwa i obsługi maszyny. Upewnij się, że każda osoba na stanowisku pracy przed rozpoczęciem użytkowania lub serwisowania zapoznała się z instrukcją bezpieczeństwa i obsługi maszyny. Instrukcja musi być dostępna w miejscu pracy urządzenia. Dodatkowo operator lub jego pracodawca musi ocenić możliwość ryzyka zagrożenia spowodowanego przez każdorazowe użytkowanie tej maszyny. Dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa związane z silnikiem napędowym znajdują się w instrukcji bezpieczeństwa i obsługi producenta silnika. Środki ochrony osobistej i kwalifikacje Urządzenie może być obsługiwane i użytkowane tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany i przeszkolony personel. Operatorzy muszą być w stanie właściwie ocenić swoje możliwości fizyczne dotyczące obsługi w zakresie masy, wagi i mocy urządzenia. Zawsze należy kierować się zdrowym rozsądkiem i właściwym osądem sytuacji. Środki ochrony osobistej Używaj tylko i wyłącznie atestowanego sprzętu ochrony osobistej. Operatorzy oraz wszystkie pozostałe osoby znajdujące się w zakresie pracy urządzenia muszą posiadać sprzęt ochrony osobistej zawierający przynajmniej: Kask ochronny, ochronniki słuchu, odporne na uderzenia okulary ochronne z osłonami bocznymi, maskę przeciwpyłową, rękawice ochronne, właściwe obuwie robocze, właściwe ubra nie robocze zakrywające ramiona i nogi Narkotyki, alkohol oraz leki Narkotyki, alkohol oraz leki mogą mieć wpływ na Twoją koncentrację i ocenę sytuacji. Niewłaściwa ocena sytuacji oraz zła koncentracja mogą prowadzić do uszkodzenia ciała a nawet utraty życia. Nigdy nie używaj maszyny, jeżeli jesteś zmęczony, spożywałeś alkohol, narkotyki lub leki. Nikt, kto jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków nie może obsługiwać maszyny. OBSŁUGA, ŚRODKI OSTROŻNOŚCI. Zagrożenie wybuchem W przypadku kontaktu gorących elementów urządzenia lub układu wydechowego z materiałami wybuchowymi istnieje zagrożenie wybuchem. Podczas pracy urządzeniem na różnym materiale może dojść do iskrzenia lub zapłonu. Każdy wybuch lub eksplozja może doprowadzić do poważnych zranień lub śmierci. Nigdy nie używaj urządzenia w środowisku wybuchowym, w pobliżu materiałów łatwopalnych, oparów lub pyłów. Sprawdź, czy w pobliżu nie ma niewykrytych źródeł gazu lub materiałów wybuchowych. Unikaj kontaktu z elementami układu wydechowego oraz dolną częścią maszyny. NIEBEZPIECZEŃSTWO Pożaru Pożar maszyny może być przyczyną poważnego zranienia. W razie pożaru maszyny, stosuj gaśnice proszkowe klasy ABE NIEBEZPIECZEŃSTWO Zagrożenia paliwem Paliwa silnikowe są materiałem bardzo łatwo palnym a jego opary mogą wybuchnąć podczas zapłonu powodując poważne zranienia lub śmierć. Unikaj kontaktu paliwa ze skórą. W przypadku kontaktu skóry z paliwem natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub wykwalifikowaną służbą medyczną. Nigdy nie odkręcaj korka wlewu paliwa oraz nie napełniaj zbiornika paliwa, gdy maszyna jest gorąca. Zbiornika paliwa napełniaj na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach z bardzo dobrą wentylacją z dala od źródeł otwartego ognia. Uzupełniaj paliwo w odległości minimum 10 metrów od miejsca użytkowania maszyny. Korek paliwa odkręcaj powoli w celu usunięcia nadciśnienia ze zbiornika. Nigdy nie przelewaj zbiornika paliwa. Przed użyciem maszyny sprawdź, czy korek wlewu paliwa jest dokręcony. Unikaj rozlewania paliwa i natychmiast usuń wszystkie jego pozostałości. Regularnie sprawdzaj, czy nie ma wycieków paliwa z silnika maszyny. Nigdy nie używaj maszyny w pobliżu materiałów iskrzących. Przed uruchomieniem maszyny usuń wszystkie gorące lub iskrzące urządzenia. 3

4 Nigdy nie pal podczas napełniania zbiornika paliwa, pracy z maszyną lub jej serwisowania. Paliwo przechowuj tylko i wyłącznie w pojemnikach do tego przeznaczonych. Zużyte pojemniki po paliwach i olejach muszą być zwrócone do dostawcy lub firm utylizacyjnych. Nigdy nie używaj palców w celu sprawdzenia nieszczelności. UWAGA Nieoczekiwany ruch maszyny Podczas pracy maszyna narażona jest na duże obciążenia. Po zatrzymaniu maszyny lub jej zablokowaniu może dojść do nagłego i nieoczekiwanego jej ruchu co może być przyczyną poważnego zranienia. Zawsze sprawdzaj maszynę przed użyciem. Nigdy nie używaj maszyny jeśli podejrzewasz, że jest uszkodzona. Sprawdź, czy uchwyt jest czysty, wolny od zabrudzeń smarem lub olejem. Trzymaj swoje stopy z dala od maszyny. Nigdy nie siadaj na maszynie. Nigdy nie przeciążaj maszyny i nie uderzaj nią. Zachowaj ostrożność i zwracaj uwagę na to co robisz. UWAGA Zagrożenie oparami i pyłami Pyły i / lub opary wytwarzane lub rozproszone podczas korzystania z urządzenia mogą spowodować poważne i trwałe choroby układu oddechowego (np. pylicę lub inne nieodwracalne choroby płuc, które mogą być śmiertelne, nowotwory, wady wrodzone skóry, stan zapalny). Niektóre pyły i opary powstające przy zagęszczaniu zawierają substancje wywołujące choroby układu oddechowego, raka, wady wrodzone lub inne szkodliwe dla rozrodu. Pył i opary w powietrzu mogą być niewidoczne gołym okiem, więc nie należy polegać na wzroku w celu ustalenia, czy jest kurz i opary powietrza. Aby zmniejszyć ryzyko narażenia na działanie pyłu i dymu, stosuj się do poniższych zasad: Przeprowadź ocenę ryzyka miejsca pracy obejmującą kurz i opary powstałe w wyniku stosowania urządzenia i możliwości naruszania istniejącego pyłu. Używaj zgodnie z instrukcją pracodawcy oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy środki ochrony dróg oddechowych. Środki ochrony muszą być skuteczne dla danej substancji. Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Jeżeli urządzenie wydala spaliny, kieruj je tak, aby zmniejszyć ich wpływ na środowisko. Pracuj maszyną zgodnie z instrukcją obsług i bezpieczeństwa. Ubieraj odzież ochronną wielokrotnego użytku, bierz prysznic, zmieniaj odzież po skończonej pracy, w celu redukcji wpływu pyłów i dymów na siebie i inne osoby znajdujące się w samochodzie, domu i w innym otoczeniu Unikaj spożywania pokarmów, palenia w otoczeniu gdzie występują opary lub dymy. Myj ręce i twarz natychmiast po opuszczeniu miejsca z oparami i pyłami oraz zawsze przed spożywaniem posiłków, paleniem lub kontaktem z innymi osobami. Stosuj się do obowiązującego prawa i przepisów w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Bierz udział w monitoringu powietrza, badaniach lekarskich i programach szkoleniowych dla zdrowia i bezpieczeństwa świadczonych przez organizacje pracodawców lub handlowe oraz zgodnie z przepisami i zaleceniami bezpieczeństwa i higieny pracy. Skonsultuj się z lekarzami medycyny pracy. Pracuj z organizacjami pracodawców w celu zmniejszenia narażenia na kurz i opary w miejscu pracy oraz w celu zmniejszenia ryzyka. Skuteczne programy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, zasady i procedury dotyczące ochrony pracowników i innych osób na szkodliwe działanie pyłów i dymów powinny być tworzone i realizowane w oparciu o opinie ekspertów w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa. Zasięgnij opinii ekspertów. NIEBEZPIECZEŃSTWO Zatrucia spalinami Spaliny z silnika spalinowego urządzenia zawierają tlenek węgla, który jest trujący i chemikalia, które powodują raka, wady wrodzone lub inne szkodliwe działanie na człowieka. Wdychanie spalin może spowodować poważne obrażenia, choroby lub śmierć. Nigdy nie wdychaj spalin. W pomieszczeniu zamkniętym zapewnij dobrą wentylację (wyciąg powietrza za pomocą wentylatora, jeśli jest to konieczne). 4

5 UWAGA Odpryski Podczas obróbki lub naprawy urządzenia lub jego części mogą powstawać odpryski materiału posiadające bardzo dużą prędkość. Pędzące odpryski mogą powodować obrażenia ciała operatora lub osób postronnych. W celu ograniczenia ryzyka takich wypadków należy: Stosować atestowane środki ochrony osobistej, kask, okulary ochronne odporne na uderzenia z osłonami bocznymi. Upewnij się, że w miejscu pracy nie ma osób postronnych. UWAGA Niebezpieczeństwo wirujących łopatek Podczas pracy urządzenia istnieje ryzyko złapania rąk i stóp przez wirujące ostrza. Może to spowodować obrażenia ciała. Nigdy nie zbliżaj rąk i stop w okolice osłony ochronnej podczas pracy maszyny. W celu uniknięcia skutków wibracji stosuj się do zapisów instrukcji w zakresie obsługi i konserwacji. Poniższe zalecenia mogą przyczynić się do zmniejszenia ekspozycji na drgania: Upewnij się, że urządzenie jest w dobrym stanie technicznym i nie jest nadmiernie zużyte. Natychmiast przerwij pracę, jeśli maszyna nagle zaczyna mocno wibrować. Przed wznowieniem pracy, należy znaleźć i usunąć przyczynę zwiększonych drgań. Poddawaj się okresowej kontroli zdrowia, badaniom lekarskim i programom szkoleniowym oferowanym przez pracodawcę. Podczas pracy w niskich temperaturach otoczenia noś ciepłe ubranie i trzymaj ręce ciepłe i suche. Patrz Deklaracje Hałasu i Wibracji maszyny, w tym deklarowane wartości drgań. Informacje te można znaleźć na końcu niniejszej instrukcji bezpieczeństwa i obsługi. UWAGA Zagrożenie związane z ruchem maszyny Podczas korzystania z urządzenia może wystąpić dyskomfort w rękach, ramionach, barkach, szyi lub innych części ciała. Przyjmij wygodną pozycję przy jednoczesnym zachowaniu równowagi. Zmiana postawy podczas dłuższych zadań może pomóc uniknąć dyskomfortu i zmęczenia. W przypadku trwałych lub powtarzających się objawów, należy skonsultować się z lekarzem UWAGA Zagrożenie wibracjami Normalne i prawidłowe korzystanie z urządzenia naraża operatora na wibracje. Regularne i częste narażenie na wibracje może powodować lub pogłębić uraz lub zaburzenia palców operatora, rąk, nadgarstków, ramion, barków, nerwów i ukrwienia lub innych części ciała, w tym wyniszczające i / lub stałe urazy lub choroby, które mogą rozwijać się stopniowo przez okres tygodni, miesięcy lub lat. Takie urazy lub choroby mogą zawierać uszkodzenia układu krążenia krwi, układu nerwowego, stawów i ewentualnie uszkodzenia innych struktur ciała. 5

6 UWAGA Zagrożenie elementami wirującymi Istnieje ryzyko wciągnięcia przez obracające się części maszyny włosów, rękawiczek i odzieży. To może spowodować zadławienie, skalpowanie, okaleczenie lub śmierć. Aby zmniejszyć ryzyko stosuj się do poniższych zasad: Nigdy nie chwytaj i dotykaj obracających się części maszyny. Unikaj noszenia luźnego ubrania, naszyjników, luźnych rękawic, które mogą zaczepić się o obracające się części maszyny. Długie włosy zabezpiecz siatką ochronną. ŚRODKI TRANSPORTU, OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo załadunku Podczas załadunku i rozładunku przy pomocy urządzeń dźwigowych może dojść do niebezpieczeństwa kontuzji i zranienia. Do podnoszenia używaj tylko oznaczonych punktów dźwigowych. Sprawdź, czy wszystkie urządzenia podnoszące są dobrane do ciężaru maszyny. Nigdy nie przebywaj pod maszyną lub w bezpośrednim zasięgu pracy urządzenia dźwigowego UWAGA Zagrożenia prądem elektrycznym Maszyna nie jest izolowana elektrycznie. Jeśli urządzenie jest w kontakcie z energią elektryczną, może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Nie używaj urządzenia w pobliżu jakiegokolwiek przewodu elektrycznego lub innego źródła energii elektrycznej. Upewnij się, że nie ma żadnych ukrytych przewodów lub innych źródeł energii elektrycznej w obszarze roboczym. ZAGROŻENIE niewidocznymi obiektami Podczas eksploatacji, ukryte przewody i rury stanowią zagrożenie, które może doprowadzić do poważnych obrażeń. Przed użyciem sprawdź skład obrabianego materiału. Uważaj na ukryte kable i rury takie jak: prąd, telefon, woda, gaz i linie kanalizacyjne. Jeśli wydaje się, że maszyna dotknęła taki element lub obiekt natychmiast wyłącz maszynę. Przed kontynuowaniem pracy upewnij się, że nie ma niebezpieczeństwa. UWAGA Mimowolny start maszyny Mimowolny start urządzenia może spowodować obrażenia ciała. Trzymaj ręce z dala od urządzenia rozruchu i zatrzymania maszyny, dopóki nie jest ona jeszcze gotowa do uruchomienia. Dowiedz się, jak wyłączyć urządzenie w przypadku zagrożenia. UWAGA Zagrożenie hałasem ZASADY OBSŁUGI, OSTRZEŻENIE Zagrożenie niespodziewanym startem Podczas prac konserwacyjnych lub wymiany ostrza na maszynie istnieje ryzyko, że silnik może się obracać lub że urządzenie nieoczekiwanie się uruchomi. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy silnik jest gorący a wyłącznik znajduje się w pozycji ON. Może to być przyczyną poważnych obrażeń ciała. Pamiętaj, aby silnik ostygł. Zawsze ustaw wyłącznik w pozycji OFF. Zdejmij nasadkę świecy zapłonowej OSTRZEŻENIE Zagrożenie niespodziewanym startem Wszelkie modyfikacje maszyny mogą powodować obrażeń ciała użytkownika lub innych osób. Nigdy nie modyfikuj urządzenia. Maszyny modyfikowane nie są objęte gwarancją lub odpowiedzialnością za produkt. Zawsze używaj oryginalnych części, narzędzi i akcesoriów. Natychmiast wymień uszkodzone części. Zużyte części wymieniaj w odpowiednim czasie UWAGA Wysoka temperatura Układ wydechowy silnika oraz dolna część maszyny podczas pracy osiągają wysoką temperaturę. Nigdy nie dotykaj gorących elementów silnika. Nigdy nie dotykaj dolnej części maszyny, kiedy jest gorąca. Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych poczekaj, aż silnik wraz z układem wydechowym i spód maszyny ostygną. Wysoki poziom hałasu może spowodować trwałą utratę słuchu i inne problemy, takie jak szum w uszach (dzwonienie, brzęczenie lub buczenie). Poddawaj się okresowej kontroli słuchu. Stosuj zalecenia tej instrukcji w zakresie obsługi i konserwacji maszyny. Jeśli urządzenie posiada tłumik, sprawdź, czy jest na miejscu i w dobrym stanie technicznym. Podczas pracy zawsze używaj ochronniki słuchu. ZASADY PRZECHOWYWANIA Utrzymuj maszynę w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i w zamkniętym pomieszczeniu. 6

7 NORMY Hałas Pomiar zgodnie z normą EN wer. 1:1998, załącznik C: Niepewność pomiarowa ± 0, 5 db (A) w 95% pomiarów. Zgodnie z warunkami wymienionymi w załączniku VI do dyrektywy 2000/14/WE zarejestrowano następujące wartości: Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, LpA Dopuszczalny poziom mocy akustycznej, L WA Gwarantowany poziom mocy akustycznej, L WA 90 db (A) 108 db (A) 105 db (A) Z powodu przekroczenia wartości 80 db(a) ciśnienia akustycznego na poziomie uszu operatora, podczas pracy urządzenia należy bezwzględnie stosować słuchawki ochronne! Drgania dłoni/ramion Przyspieszenie drgań zmierzone zostało zgodnie z normą ISO 5349 podczas pracy urządzenia na powierzchni żwirowej. Zmierzone wartości zostały przeliczone na maksymalną dzienną ekspozycję podczas regularnego użytkowania. Więcej informacji na temat drgań zawiera przepis AFS 2005:15 Szwedzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, obowiązujący od 1 lipca 2005 roku. Niepewność pomiarowa ± 0, 3 m/s 2 w 95% pomiarów Drgania ręka/ramię, m/s 2 4, 6 Maksymalny dzienny czas ekspozycji 2, 4 h Emisja spalin F 80 spełnia wymogi z zakresu emisji spalin zgodnie z dyrektywą UE 2002/88 Euro2 7

8 OZNACZENIA Oznaczenia na urządzeniu Oznaczenia ostrzegawcze Przed użyciem przeczytać uważnie podręcznik użytkownika oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, aby bezpiecznie obsługiwać maszynę. Należy upewnić się, że podręcznik jest zawsze łatwo dostępny. Silnik, tłumik: w celu uniknięcia oparzeń nie należy dotykać gorących elementów silnika podczas jego pracy lub zaraz po wyłączeniu urządzenia. 8 MACHINERY Producent 2. Miejsce i kraj produkcji. 3. Oznaczenie CE. 4. Nazwa modelu. 5. Rok produkcji. 6. Maks. moc silnika. 7. masa. 8. Numer seryjny. 9. Rodzaj urządzenia. 5 Pas napędu: Trzymać ręce, narzędzia i inne przedmioty z dala od pasa napędu, gdy maszyna jest włączona, aby uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia mienia. Patrz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa w podręczniku. Ponieważ poziom ciśnienia akustycznego na poziomie ucha operatora przekracza 80 db (A), podczas pracy maszyną należy korzystać z ochronników słuchu, aby zapobiec uszkodzeniu słuchu. 8

9 DANE TECHNICZNE F 80 Masa własna... 80 kg Płyta podstawy, szer. x dł x 580 mm Dopuszczalne nachylenie... 18 Prędkość... około 25 m/min Siła odśrodkowa N Częstotliwość drgań... 93 Hz Silnik... Honda GX 160 Moc silnika... 4, 0 kw Obroty silnika obr. /min Objętość zbiornika paliwa... 2, 5 litra Typ paliwa... benzyna bezołowiowa lub alkilat DZIAŁANIE Maszyna składa się z płyty podstawy z elementem wibracyjnym oraz górnej amortyzowanej części, odseparowanej od płyty. Napęd jest przekazywany z silnika benzynowego na element wibracyjny poprzez pasek klinowy. Silnik jest wyposażony we wbudowane sprzęgło odśrodkowe. Z uwagi na kierunek obrotów oraz położenie elementu wibracyjnego na przednim końcu płyty podstawy, zagęszczarka porusza się naprzód samoczynnie. Ruchome części są dobrze zabezpieczone osłoną wykonaną z tworzywa ABS odpornego na uderzenia. ZALECENIA DOTYCZĄCE PALIWA I OLEJU Typ paliwa... benzyna bezołowiowa lub alkilat Olej silnikowy... sae10w-30 Wymiana oleju silnikowego: pierwsza wymiana oleju po 20 godzinach, a następnie co 100 godzin pracy 9

10 OPIS TECHNICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI Elementy wibracyjne maszyny uruchamiają się po otwarciu przepustnicy. Najlepsze rezultaty zagęszczania uzyskuje się przy maksymalnych obrotach silnika. Nie pracować silnikiem z innym poziomem obrotów, z wyjątkiem biegu jałowego, ponieważ istnieje ryzyko ślizgania się sprzęgła, co może prowadzić do nadmiernego zużycia. Dzięki kompaktowej konstrukcji i niskiej masie maszyną bardzo łatwo się manewruje. Konstrukcja płyty podstawy pozwala na ciągnięcie maszyny wstecz bez naruszania zagęszczonej powierzchni. Element wibracyjny maszyny zatrzymuje się po przestawieniu przepustnicy na bieg jałowy. Maszyna przeznaczona jest wyłącznie do użytku na zewnątrz. Maszynę należy obsługiwać przy świetle dziennym lub innym odpowiednim oświetleniu. Gleba musi być wilgotna. Nie zaleca się użytkowania urządzenia w jakikolwiek inny sposób. 1. Uchwyt 2. Osłona ochronna 3. Silnik benzynowy 4. Gumowy amortyzator 5. Element wibracyjny 6. Płyta podstawy 7. Płyta silnikowa 8. Pasek klinowy 9. Sprzęgło odśrodkowe 10. Zaczep do podnoszenia 10

11 KONTROLA CODZIENNA F 80 Kontrola paliwa Sprawdzić, czy w zbiorniku jest paliwo. W razie potrzeby uzupełnić. Kontrola poziomu oleju silnikowego Codziennie sprawdzać poziom oleju w skrzyni korbowej. Olej musi sięgać do krawędzi otworu wlewu, gdy maszyna stoi na poziomej powierzchni. Klinowy pas napędowy Regularnie sprawdzać napięcie i stan paska klinowego 2 Kontrola filtra powietrza Filtr powietrza powinien być sprawdzany co najmniej raz na każdy tydzień roboczy. W przypadku pracy w miejscach o dużym zapyleniu sprawdzać codziennie. Wkład papierowy 2. Wkład piankowy Czyszczenie filtra powietrza 1. Wyjąć wkład piankowy oraz wkład papierowy i sprawdzić, czy są nieuszkodzone. Wymienić uszkodzone części. 2. Przemyć wkład piankowy płynem o wysokiej temperaturze zapłonu i pozostawić do wyschnięcia. Zanurzyć w oleju silnikowym i wycisnąć do sucha. Uderzyć wkładem papierowym w twardy przedmiot kilka razy, aby usunąć pył. 3 1 Regulacja napięcia paska klinowego Poluzować śruby (poz. 1) mocujące płytę silnikową. Poluzować śruby (poz. 2) mocujące osłonę. Zdjąć osłonę. Napiąć pasek klinowy, pociągając za uchwyt z boku płyty silnikowej. Dokręcić śruby. Założyć osłonę na miejsce. Wyciek oleju lub paliwa Codziennie sprawdzać, czy z silnika nie wycieka olej lub paliwo. W przypadku stwierdzenia wycieku, maszyny nie można używać do czasu usunięcia usterki. Patrz oddzielna instrukcja silnika! Gumowe amortyzatory Regularnie sprawdzać stan gumowych amortyzatorów (poz. 3). Wymienić uszkodzone amortyzatory. 1 2 Podkładka poliuretanowa Podkładka poliuretanowa służy do pracy podczas układania kamiennych chodników w celu ochrony przed kamieniami i klinkierem. Uwaga! Opcje 11

12 Wyłączone Włączone Poziom oleju Włącznik silnika Wyłączone Włączone Aktywne Nieaktywne Ssanie PRZED URUCHOMIENIEM SILNIKA Patrz Kontrola codzienna na stronie 8. Pełne obroty PO URUCHOMIENIU Obroty jałowe Dźwignia przepustnicy Przestawić dźwignię przepustnicy na bieg jałowy. ROZRUCH Przestawić włącznik silnika w położenie "włączony". Otworzyć kurek paliwa. Sprawdzić, czy dźwignia jest w położeniu obrotów jałowych. Włączyć ssanie. Jeśli silnik jest zimny, otworzyć ssanie całkowicie. Nie używać ssania, jeśli silnik jest ciepły lub temperatura powietrza wysoka. Uruchomić silnik, pociągając za uchwyt rozrusznika. Pociągnąć najpierw powoli, aż do wyczucia oporu. Następnie pociągnąć mocno i szybko. Stopniowo otwierać przepustnicę. Rozgrzewać silnik przez około 1-5 minut. ZATRZYMYWANIE Przestawić silnik na bieg jałowy i pozostawić silnik włączony przez kilka minut. Przestawić włącznik silnika w położenie "wyłączony". Zamknąć kurek paliwa. 12

13 TRANSPORT Uchwyt można łatwo zdemontować bez użycia narzędzi, a bagażnik standardowego samochodu wystarczy do transportu maszyny. Podnoszenie ręczne Zdemontować uchwyt, popychając go naprzód, po czym rozsunąć wałki, aby zwolnić zaczepy mocujące. Poruszać uchwytem lekko na boki, aby go zwolnić. Blokada na czas transportu Podczas transportu należy zabezpieczyć urządzenie pasami w sposób przedstawiony na ilustracji. Uwaga! Urządzenie należy zabezpieczyć w miejscu płyty podstawy, a nie górnej, gumowej części. Uwaga! Maszynę muszą podnosić 2 osoby! Podnosić za pomocą uchwytów znajdujących się po obu stronach maszyny. Podnoszenie dźwigiem Zamocować zawiesie do uchwytu do podnoszenia i przeprowadzić zawiesie pomiędzy wałkami uchwytu, patrz ilustracja poniżej. 13

14 UWAGI 14

15 UWAGI 15

16 UWAGI 16

17 UWAGI 17

18 UWAGI 18

19 DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC Producent Swepac AB Blockvägen Ljungby 1. Kategoria: Płyta wibracyjna 2. Typ: F80 3. Moc silnika: F80 4, 0 kw Produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami: 2006 / 42 / EG 2000 / 14 / EG 2004 / 108 / EG EN EN Dokumentacja techniczna w posiadaniu: Swepac AB, Blockvägen 3 SE Ljungby Tomas Johansson / Inżynier produktu 19

20 SWEPAC AB Adres: Blockvägen 3, Ljungby, Szwecja, tel. +46 (0), faks +46 (0), Internet:

Instrukcje obsługi

PopularneNowe

Wpisz tutaj markę i typ

Bosch Serie 4 WAN20040PL

instrukcja44 str.

Microlife NC 100

instrukcja131 str. pl/candy/rapido-ro-1484dxh51-s/instrukcja" data-v-86e76962="">

Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S

instrukcja124 str. pl/ultimate-speed/ulgd-38-a1/instrukcja" data-v-86e76962="">

Ultimate Speed ULGD 3. 8 A1

instrukcja59 str. pl/haier/i-pro-series-7-hwd80-b14979/instrukcja" data-v-86e76962="">

Haier I-Pro Series 7 HWD80-B14979

instrukcja200 str. pl/bosch/silence-plus-spv40e10eu/instrukcja" data-v-86e76962="">

Bosch Silence Plus SPV40E10EU

instrukcja46 str. pl/silvercrest/semm-1470-a1/instrukcja" data-v-86e76962="">

SilverCrest SEMM 1470 A1

instrukcja246 str. pl/philips/lattego-3200-series-ep3246/instrukcja" data-v-86e76962="">

Philips LatteGo 3200 series EP3246

instrukcja290 str. pl/ultimate-speed/ulg-38-b1/instrukcja" data-v-86e76962="">

Ultimate Speed ULG 3. 8 B1

instrukcja60 str. pl/silvercrest/sbb-850-e1/instrukcja" data-v-86e76962="">

SilverCrest SBB 850 E1

instrukcja122 str. pl/contour/plus/instrukcja" data-v-86e76962="">

Contour +

instrukcja141 str. pl/delonghi/magnifica-s-ecam-22110sb/instrukcja" data-v-86e76962="">

DeLonghi Magnifica S ECAM 22. SB

instrukcja30 str. pl/bosch/serie-6-wll2018gpl/instrukcja" data-v-86e76962="">

Bosch Serie 6 WLL2018GPL

instrukcja44 str. pl/ariston-thermo/velis-evo/instrukcja" data-v-86e76962="">

Ariston Thermo Velis Evo

instrukcja24 str. pl/mastercook/ge-3419-zsb-dynamic/instrukcja" data-v-86e76962="">

Mastercook GE 3419 ZSB Dynamic

instrukcja44 str. pl/sanitas/sft-75/instrukcja" data-v-86e76962="">

Sanitas SFT 75

instrukcja52 str. pl/ultimate-speed/ulg-17-a1/instrukcja" data-v-86e76962="">

Ultimate Speed ULG 17 A1

instrukcja113 str. pl/candy/cst-26le1-s/instrukcja" data-v-86e76962="">

Candy CST 26LE/1-S

instrukcja124 str. pl/auriol/ian-321304/instrukcja" data-v-86e76962="">

Auriol IAN 321304

instrukcja263 str. pl/casio/fx-991ex/instrukcja" data-v-86e76962="">

Casio FX-991EX

instrukcja48 str. pl/ikea/medelstor/instrukcja" data-v-86e76962="">

Ikea MEDELSTOR

instrukcja52 str. pl/panasonic/sc-pm250/instrukcja" data-v-86e76962="">

Panasonic SC-PM250

instrukcja100 str. pl/citroen/c4-picasso-2007/instrukcja" data-v-86e76962="">

Citroën C4 Picasso (2007)

instrukcja256 str. pl/xiaomi/mi-robot-vacuum-mop-p/instrukcja" data-v-86e76962="">

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P

instrukcja225 str. pl/bosch/maxx-7-varioperfect/instrukcja" data-v-86e76962="">

Bosch Maxx 7 VarioPerfect

instrukcja48 str. pl/ikea/pax/instrukcja" data-v-86e76962="">

Ikea PAX

instrukcja44 str. pl/indesit/i5gmh5ag-w-u/instrukcja" data-v-86e76962="">

Indesit I5GMH5AG(W) U

instrukcja84 str. pl/bosch/c3/instrukcja" data-v-86e76962="">

Bosch C3

instrukcja37 str. pl/bosch/tassimo-vivy-tas1202/instrukcja" data-v-86e76962="">

Bosch Tassimo Vivy TAS1202

instrukcja128 str. pl/indesit/iwsc-51052-c-eco-pl/instrukcja" data-v-86e76962="">

Indesit IWSC 51052 C ECO PL

instrukcja24 str. pl/hasbro/monopoly-junior/instrukcja" data-v-86e76962="">

Hasbro Monopoly junior

instrukcja4 str. pl/electrolux/perfectcare-800-te1120/instrukcja" data-v-86e76962="">

Electrolux PerfectCare 800 TE1120

instrukcja76 str. pl/panasonic/cz-taw1/instrukcja" data-v-86e76962="">

Panasonic CZ-TAW1

instrukcja100 str. pl/siemens/eq6-plus-s100-te651209rw/instrukcja" data-v-86e76962="">

Siemens EQ. 6 Plus S100 TE651209RW

instrukcja188 str. pl/beko/wmb-50811-f/instrukcja" data-v-86e76962="">

Beko WMB 50811 F

instrukcja48 str. pl/delonghi/caffe-corso-esam-2800sb/instrukcja" data-v-86e76962="">

DeLonghi Caffe Corso ESAM 2800. SB

instrukcja22 str. pl/whirlpool/6th-sense/instrukcja" data-v-86e76962="">

Whirlpool 6th Sense

instrukcja164 str. pl/peugeot/3008-2010/instrukcja" data-v-86e76962="">

Peugeot 3008 (2010)

instrukcja325 str. pl/silvercrest/ssj-300-a1/instrukcja" data-v-86e76962="">

SilverCrest SSJ 300 A1

instrukcja156 str. pl/xiaomi/redmi-note-11/instrukcja" data-v-86e76962="">

Xiaomi Redmi Note 11

instrukcja57 str. pl/chicco/next2me/instrukcja" data-v-86e76962="">

Chicco Next2Me

instrukcja76 str. pl/peugeot/508-2011/instrukcja" data-v-86e76962="">

Peugeot 508 (2011)

instrukcja371 str. pl/siemens/eq-5-te503201rw/instrukcja" data-v-86e76962="">

Siemens EQ. 5 TE503201RW

instrukcja134 str. pl/citroen/c5-2015/instrukcja" data-v-86e76962="">

Citroën C5 (2015)

instrukcja366 str. pl/ultimate-speed/ulgd-50-a1/instrukcja" data-v-86e76962="">

Ultimate Speed ULGD 5. 0 A1

instrukcja54 str. pl/peugeot/308-2015/instrukcja" data-v-86e76962="">

Peugeot 308 (2015)

instrukcja416 str. pl/citroen/c4-picasso-2009/instrukcja" data-v-86e76962="">

Citroën C4 Picasso (2009)

instrukcja338 str. pl/citroen/c4-2006/instrukcja" data-v-86e76962="">

Citroën C4 (2006)

instrukcja218 str. pl/irobot/roomba-i7/instrukcja" data-v-86e76962="">

iRobot Roomba i7

instrukcja20 str. pl/bosch/c7/instrukcja" data-v-86e76962="">

Bosch C7

instrukcja254 str. pl/bosch/serie-4-smv45kx01e/instrukcja" data-v-86e76962="">

Bosch Serie 4 SMV45KX01E

instrukcja54 str.

Instrukcja montażu, części i serwisu Hitachi Cp Wx11000

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu, części i serwisu Hitachi Cp Wx11000

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu, części i serwisu Hitachi Cp Wx11000