Instrukcja montażu i instrukcja Electrolux Efv80465ox

Instrukcja montażu i instrukcja Electrolux Efv80465ox to instrukcje, które zapewnią użytkownikom kompletną instrukcję krok po kroku, aby złożyć i przygotować swój sprzęt. Instrukcja montażu poprowadzi Cię krok po kroku, jak złożyć i zainstalować Twoje urządzenie, a instrukcja Electrolux Efv80465ox pomoże Ci w ustawieniu i konfiguracji Twojego urządzenia. Instrukcje te są dostępne online i można je łatwo pobrać, aby móc korzystać z nich w czasie rzeczywistym. Instrukcje te są bardzo przydatne, zwłaszcza dla osób, które nie są zaznajomione z technologią, i pomogą Ci w pełni wykorzystać wszystkie możliwości Twojego sprzętu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu i instrukcja Electrolux Efv80465ox

Zobacz poniższy poradnik dla Electrolux EFV80465OX. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Electrolux EFV80465OX, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Electrolux EFV80465OX. Upewnij się, że opisujesz trudności z Electrolux EFV80465OX tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Electrolux EFV80465OX

Strona: 1

83POLSKIZ MYŚLĄ O TOBIEDziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeńi innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o Tobie.Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność uzyskania wspaniałych efektów. Witamy wświecie marki Electrolux!Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemóworaz informacje dotyczące serwisu:www. electrolux. comZarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:www. com/productregistrationKupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne doswojego urządzenia:www. com/shopOCHRONA ŚRODOWISKAMateriały oznaczone symbolem należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzeniawłożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu.Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych ielektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolnowyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem razem z odpadami domowymi. Należyzwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się zodpowiednimi władzami miejskimi.Urządzenie zostało zaprojektowane, przetestowane i wyprodukowane zgodnie znastępującymi warunkami:• Bezpieczeństwo: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233.• Wydajność: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC60704-2-13; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.• EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC61000-3-3.Sugestie dotyczące prawidłowego użytkowania w celu zmniejszenia wpływu na środowisko:Włączyć okap na minimalne obroty w momencie rozpoczęcia gotowania i zostawić gowłączony przez kilka minut po zakończeniu gotowania. Zwiększać obroty jedynie wprzypadku dużej ilości dymu i pary oraz używać wysokich obrotów tylko w ekstremalnychsytuacjach. W razie potrzeby wymienić filtr/filtry węglowe, aby utrzymać dobrą skutecznośćredukcji zapachów. W razie konieczności wyczyścić filtr/filtry smaru, aby utrzymać dobrąwydajność filtra smaru. Używać maksymalnej średnicy systemu wentylacyjnego wskazanejw niniejszej instrukcji, w celu optymalizacji wydajności i minimalizacji hałasu.OBSŁUGA KLIENTAZalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numerseryjny.Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.Ogólne informacje i wskazówkiInformacje dotyczące środowiska naturalnego.Może ulec zmianie bez powiadomienia.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Strona: 2

www. com841. WSKAZÓWKIDOTYCZĄCEBEZPIECZEŃSTWAUwaga! Przy przeprowadzaniuinstalacji urządzenia należy postępowaćwedług wskazówek podanych w niniejszejinstrukcji. Producent uchyla się od wszelkiejodpowiedzialności za uszkodzeniawynikłe na skutek instalacji niezgodnejz informacjami podanymi w niniejszejinstrukcji. Okap został zaprojektowanywyłącznie do użytku domowego.Ostrzeżenie! Nie podłączać urządzeniado sieci elektrycznej przed ukończeniemmontażu. Przed wykonaniem jakiejkolwiekczynności czyszczenia lub konserwacjinależy odłączyć okap od zasilania, wyjmującwtyczkę z gniazdka lub wyłączając głównywyłącznik zasilania. Wszelkie czynnościmontażowe i konserwacyjne wykonywaćw rękawicach ochronnych. Niniejszeurządzenie nie jest przeznaczone do użytkuprzez osoby (w tym dzieci) o ograniczonychzdolnościach fizycznych, sensorycznych czyumysłowych, a także nieposiadające wiedzylub doświadczenia w użytkowaniu tego typuurządzeń, chyba, że będą one nadzorowanelub zostaną poinstruowane na tematkorzystania z tego urządzenia przez osobęodpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność,że nie bawią się urządzeniem. Nie należynigdy używać okapu bez prawidłowozamontowanych filtrów! Okap nie powinienbyć NIGDY używany jako płaszczyznaoparcia chyba, że taka możliwość zostaławyraźnie wskazana. Pomieszczenie, wktórym okap jest używany łącznie z innymiurządzeniami spalającymi gaz lub innepaliwo powinno posiadać odpowiedniąwentylację. Zasysane powietrze niepowinno być odprowadzane do kanałuwykorzystywanego do odprowadzania spalinwytwarzanych przez urządzenia gazowelub na inne paliwo. Surowo zabrania sięprzygotowywania pod okapem potraw zużyciem otwartego ognia (flambirowanie).Użycie otwartego ognia jest groźne dlafiltrów i stwarza ryzyko pożaru, a zatem niewolno tego robić pod żadnym pozorem.Podczas smażenia należy zachowaćostrożność, aby nie dopuścić do przegrzaniaoleju, aby nie uległ samozapaleniu.Uwaga! Dostępne części mogą ulecznacznemu nagrzaniu, jeżeli będą używanerazem z urządzeniami przeznaczonymido gotowania. W zakresie koniecznychdo zastosowania środków technicznych ibezpieczeństwa dotyczących odprowadzaniaspalin należy ściśle przestrzegać przepisówwydanych przez kompetentne władzelokalne. Okap powinien być częstoczyszczony zarówno na zewnątrz jak iod wewnątrz (PRZYNAJMNIEJ RAZ WMIESIĄCU, z zachowaniem wskazówekdotyczących konserwacji podanych wniniejszej instrukcji). Nieprzestrzeganiezasad dotyczących czyszczenia okapu orazwymiany i czyszczenia filtrów powodujepowstanie zagrożenia pożarem.Celem uniknięcia porażenia prądem nienależy używać lub pozostawiać okapu bezprawidłowo zamontowanych żarówek.Producent nie ponosi żadnejodpowiedzialności za ewentualne szkodylub pożary spowodowane przez urządzeniea wynikające z nieprzestrzegania zaleceńpodanych w niniejszej instrukcji.Uwaga! Nie dokręcenie śrub orazurządzeń mocujących zgodnie z niniejszymiinstrukcjami może spowodować zagrożenianatury elektrycznej.2. UŻYTKOWANIEOkap służy do wchłaniania oparówpochodzących z gotowania.W załączonej instrukcji instalacyjnej zostałozaznaczone, którą wersję można używaćdla posiadanego przez Was modelu; wersjęwchłaniająca z wydalaniem zewnętrznymlub wersję filtrującą o recyrkulacjiwewnętrznej.3. INSTALACJA OKAPUNapięcie sieciowe musi odpowiadać napięciuwskazanemu na tabliczce umieszczonejw wewnętrznej części okapu. Jeśli okapjest wyposażony we wtyczkę, należyją podłączyć do gniazdka zgodnego zobowiązującymi normami i umieszczonegow łatwo dostępnym miejscu, również pozakończonej instalacji.Jeśli okap nie jest wyposażony we wtyczkę(bezpośrednie podłączenie do sieci) lubwtyczka nie znajduje się w łatwo dostępnymmiejscu, również po zakończonej instalacji,należy zastosować znormalizowanywyłącznik dwubiegunowy, który umożliwicałkowite odcięcie od sieci elektrycznejw warunkach nadprądowych kategorii III,zgodnie z zasadami instalacji.Uwaga! Przed ponownym podłączeniemobwodu okapu do zasilania i sprawdzeniempoprawności jego działania należy sięzawsze upewnić, czy przewód zasilający jestprawidłowo zamontowany.

Strona: 3

www. aeg. comMinimalna odległość między powierzchnią,na której znajdują się naczynia naurządzeniu grzejnym a najniższą częściąokapu kuchennego powinna wynosić niemniej niż 45cm w przypadku kuchenekelektrycznych i nie mniej niż 50cm wprzypadku kuchenek gazowych lub typumieszanego.Jeżeli w instrukcji zainstalowania kuchnigazowej podana jest większa odległość,należy dostosować się do takich wskazań.4. KONSERWACJAUwaga! Przed wykonaniemjakiejkolwiek czynności czyszczenia lubkonserwacji należy odłączyć okap odzasilania wyjmując wtyczkę z gniazdkalub wyłączając główny wyłącznikzasilania.Okap należy często czyścić, tak wewnątrzjak i na zewnątrz (przynajmniej z tą samączęstotliwością, z którą wykonuje sięczyszczenie filtrów tłuszczowych) przyużyciu szmatki nawilżonej łagodnymiśrodkami. Nie należy używać środkówściernych. NIE STOSOWAĆ ALKOHOLU!Uwaga! Nieprzestrzeganie przepisówdotyczących czyszczenia urządzeniai wymiany filtrów powoduje powstaniezagrożenia pożarem. Zaleca się zatemprzestrzeganie podanych wskazówek.odpowiedzialności za ewentualneuszkodzenia silnika lub pożary wynikającez nieprzestrzegania zasad konserwacji orazwzmiankowanych wyżej instrukcji.4. 1 Filtr przeciwtłuszczowyMusi być czyszczony co najmniej raz wmiesiącu, za pomocą środka czyszczącegonie żrącego, ręcznie lub w zmywarce wniskiej temperaturze i krótkim cyklu mycia.Mycie w zmywarce metalowego filtratłuszczowego może spowodować jegonieznaczne odbarwienie, to jednak niepogarsza parametrów jego pracy.4. 2 Filtr węglowy NIE nadający się domycia.Nasycenie filtra następuje po krótszym lubdłuższym okresie użytkowania w zależnościod rodzaju kuchni i od regularności zjaką jest wykonywane czyszczenie filtratłuszczowego. Wkład filtra powinien być wkażdym razie wymieniony po upływie niewięcej niż czterech miesięcy.NIE wolno myć lub regenerować filtra.

Strona: 4

855. STEROWANIEOkap jest wyposażony w panel sterowaniaz regulacją prędkości turbiny zasysającejoraz włącznikiem oświetlenia przestrzeniroboczej pod okapem.W przypadku, gdy powietrze wpomieszczeniu kuchennym jest szczególniezanieczyszczone, należy używać okapuustawionego na najwyższą prędkość.Zaleca się uruchomienie okapu 5 minutprzed przystąpieniem do gotowaniajakichkolwiek potraw i pozostawienie gowłączonym jeszcze przez ok. 15 minut pozakończeniu gotowania.542131 ON/OFF oświetlenie2 OFF silniki3 Moc zasysania minimalna4 Moc zasysania średnia5 Moc zasysania maksymalna6. OŚWIETLENIEPrzed przystąpieniem do jakichkolwiekoperacji związanych z konserwacjąurządzenia, należy odłączyć okap odzasilania energią elektryczną.Uwaga! Nie dotykać żarówek dopóki sągorące.Należy stosować wyłącznie żarówkihalogenowe o maksymalnej mocy20 W- 12 V - G4. Nie należy dotykaćżarówek rękami.

Marka:
Electrolux
Produkt:
Okapy
Model/nazwa:
EFV80465OX
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński, Bułgarski, Łotewski, Litewski, Albański, Macedoński

Powiązane produkty Electrolux EFV80465OX

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05
4. Numer seryjny

Dostawa

Produkty zamówione na naszej stronie internetowej są dostarczane tylko na terenie Polski.
Jeśli dostawa ma być realizowana do innego kraju, należy wejść na stronę, wybrać odpowiedni kraj do którego ma być dostarczona przesyłka i zapoznać się z lokalnymi warunkami sprzedaży i dostaw.

Koszt dostawy

Przesyłka standardowa wynosi 12, 90 zł i dotyczy zamówień o wartości poniżej 290 zł.
W przypadku zamówień o minimalnej wartości 290 zł transport jest gratis.

Dodatkowo jest możliwość skorzystania ze sposobu dostawy za pobraniem.
Kwota za tę opcję wynosi 4, 90 zł i jest doliczana bez względu na wartość zamówienia.

Zamówienia złożone do godziny 12:00, będą doręczone na następny dzień. Po tym czasie realizacja trwa do 48 godzin. Czas dostawy dotyczy dni roboczych i produktów posiadających status "Dostępny". Pozostałe produkty powinny być dostarczane do 30 dni.

Instrukcja montażu i instrukcja Electrolux Efv80465ox

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu i instrukcja Electrolux Efv80465ox

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu i instrukcja Electrolux Efv80465ox