Księga Właścicieli Ge L3k340gl

Księga Właścicieli Ge L3k340gl to książka, która zawiera informacje na temat właścicieli i użytkowników konkretnego modelu samochodu marki General Motors. Książka zawiera dane dotyczące historii pojazdu, serwisu, napraw, części i innych informacji. Może być używana do tworzenia raportów serwisowych, wymiany części i innych zastosowań. Księga Właścicieli Ge L3k340gl została zaprojektowana, aby ułatwić użytkownikom tworzenie raportów serwisowych i wymianę części, a także pomóc w naprawie i konserwacji samochodu.

Ostatnia aktualizacja: Księga Właścicieli Ge L3k340gl

Właściciele i wspólnicy


Klikając w oknie głównym w przycisk wejdziemy do okna z właścicielami.Wprowadzenie wszystkich współwłaścicieli (lub właściciela) firmyumożliwi rozliczenia podatku z urzędem skarbowym i utworzenie deklaracji podatkowych PIT.

Wprowadzając nowego właściciela uzupełniamy Nazwisko i Imię, możemy także przypisać go do danej Grupy. Pole Grupa jest wykorzystywana w prawach dostępu. Możemy łatwo ograniczyć dostęp do wszystkich właścicieli należących do tej samej Grupy. Dodatkowo na zakładkach poniżej uzupełniamy:

 • DANE PERSONALNE - podstawowe dane identyfikujące osobę

 • UWAGA. Program automatycznie sprawdza poprawność numeru NIP i Pesel. Błędne numery oznaczone będą w kolorze czerwonym.

 • DANE DO PRZELEWÓW - wprowadzony rachunek bankowy wykorzystywany będzie przyautomatycznym generowaniu przelewów z deklaracji PIT

 • ADRESY - pełny adres zameldowania, zamieszkania i do korespondencji,przy wprowadzaniu miejscowości możemy skorzystać z biblioteki wszystkich miejscowości, w polach Data wpisujemy, od kiedy dany adres jest ważny

 • ZUS - dane do wyliczenia i rozliczenia składek ZUS:

  • Parametry ZUS - parametry wg których będą naliczane składki ZUS

  • Od, Do - okres obowiązywania parametrów ZUS.Jeśli przez cały okres prowadzenia działalności parametry się nie zmieniają należy określić datę Od jako pierwszy dzień stycznia roku, w którym rozpoczęto działalność, a datę Do pozostawić pustą.Jeśli w trakcie pracy z programem następowały zmiany, należy wpisać okresy obowiązywania tych zmian.

  • Składki - rodzaj składek ZUS. Przeglądanie i edycja parametrów dostępna jest w osobnym oknie po naciśnięciu przycisku Parametry ZUS.

 • Parametry ZUS - przycisk umożliwiający przeglądanie i edycję parametrów w osobnym oknie:

 • Składki - rodzaj składek ZUS: Standardowe, Ulga na start (6 mies. ), Mały ZUS (MDG), Preferencyjne (24 mies. ). W zależności od wybranego rodzaju składek domyślnie ustawione zostaną niżej omówione pola. W razie potrzeby można je zmodyfikować.

  UWAGA. Od 1 lutego 2020 r. rodzaj składki Mały ZUS (MDG) zmienia się na Mały ZUS plus.

 • Ubezp. emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne- zaznaczamy te ubezpieczenia, którym podlega właściciel

 • Il. skł. społ., Il. zdrow. - ilość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - standardowo 1, możemy podnieść na 2, jeśli właściciel opłaca składki również za współmałżonka

 • Obniżone podstawy ER i CW dla osób rozpoczynających działalność - zaznaczenie spowoduje odliczenie obniżonych składek ZUS

 • Fundusz pracy - zaznaczamy jeśli program ma ujmować składkę na FP w automatycznym przelewie ZUS generowanym z okna Deklaracja PIT5/PIT5L

 • Podstawy indywidualne - zaznaczamy, jeśli właściciel podwyższył sobie podstawy wymiaru składek i wprowadzamy oddzielnie wysokość podstawy emerytalno-rentowej, chorobowo-wypadkowej i zdrowotnej; jeśli nie zaznaczymy tej opcji standardowe podstawy pobrane zostaną z ogólnych parametrów naliczania(patrz INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - PARAMETRYZACJA SYSTEMU - Parametry naliczania)

 • Skł. wypadk. % - wysokość składki wypadkowej (w procentach). Jeśli pozostawimy pustą, standardowy procent składki ubezpieczenia wypadkowego pobrany zostanie ze wspólnych parametrów naliczania. Standardowej wysokości składki nie należy wpisywać, gdyż wtedy nie będzie aktualizowana na podstawie wspólnych parametrów naliczania.

 • Skł. odl. z datą zapłaty - składki odliczone z datą zapłaty. ZAZNACZONE - jeśli właściciel płaci składki ZUS w miesiącu następującym po tym, którego dotyczy składka, ale przed upływem terminu zapłaty.Czyli np. składka za grudzień została zapłacona w styczniu nastęnego roku, więc przy obliczaniu podatku PITzostanie odliczona w styczniu. Analogicznie stawka za styczeń zapłacona w lutym zostanie odliczona w lutym. NIEZAZNACZONE - jeśli właściciel płaci składki ZUS w miesiącu, którego dotyczy składka.Czyli np. składka za grudzień została zapłacona jeszcze w grudniu, więc przy obliczaniu podatku PITzostanie odliczona również w grudniu. Analogicznie stawka za styczeń zapłacona w styczniu zostanie odliczona w styczniu.

  UWAGA. Począwszy od 2022 roku (Polski Ład) parametr ten nie ma żadnego znaczenia:

 • składki społeczne są zawsze naliczane tak, jakby paramnetr był zaznaczony

 • składki zdrowotne na PIT-5/5L są zawsze naliczane tak jakby parametr był zaznaczony, tzn. że ich wysokość zależy od dochodów osiągniętych w POPRZEDNIM miesiącu

 • składki zdrowotne na PIT-28 są zawsze naliczane tak jakby parametr był niezaznaczony, tzn. że ich wysokość zależy od dochodów osiągniętych w BIEŻĄCYM miesiącu.

 • Ewidencja składek - oznacza, że właściciel będzie miał prowadzoną w systemie szczegółową ewidencję wpłat składek ZUS (patrz MIESIĘCZNE ROZLICZENIE PIT - Ewidencja składek ZUS)

 • Ewidencja składek na FP (53) - oznacza, że właściciel zobowiązany jest do opłacania składek na Fundusz Pracy (patrz MIESIĘCZNE ROZLICZENIE PIT - Ewidencja składek ZUS)

 • Data rozpoczęcia ewid. - data, od której program zacznie odliczać w deklaracjach PIT kwoty składek ZUS dokładnie w takiej wysokości, w jakiej wpisane są wpłaty do tabeli Składki ZUS w danym okresie podatkowym (czyli jeżeli zapomnimy wpisać składki, to program jej nie odliczy). W okresach przed podaną datą program będzie przyjmował, że właściel zapłacił składki ZUS w prawidłowej wysokości, w terminie zgodnym z ustawieniem parametru Skł. z datą zapłaty. Data może pozostać pusta, co będzie oznaczać, że program zawsze będzie odliczał tylko wpłaty wpisane do tabeli Składki ZUS. Data ta zawsze musi być datą pierwszego dnia danego miesiąca (patrz MIESIĘCZNE ROZLICZENIE PIT - Ewidencja składek ZUS).

 • Konto ZUS - indywidualny rachunek do rozliczeń z ZUS obowiązujący od 01. 01. 2018

 • PODATKI - dane do rozliczeń z urzędem skarbowym:

 • Podatek dochodowy - parametry podatku dochodowego (od dochodów z działalności gospodarczej)

 • Parametry - wybieramy podatek liniowylub wg skali (Podatek) oraz miesięczną lub kwartalną formę rozliczenia (Zaliczka). Jeżelizdecydujemy się na uproszczoną formę odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, to w kolumnie Kwota upr. należy podać kwotę miesięcznej zaliczki (kwotę tę możemy wpisać "z ręki", lubskorzystać z mechanizmu opisanego w rozdziale MIESIĘCZNE ROZLICZENIE PIT - Prognoza PIT-5 i PIT-5L).W kolumnie Od wpisujemy datę rozpoczęcia obowiązywania podanych parametrów, czyli w najprostszym przypadku, jeśli nie było żadnych zmian, datęrozpoczęcia działalności.W kolumnie Do określamy datę końcową obowiązywania wpisanych parametrów.Jeśli obowiązują one cały czas, to datę Do pozostawiamy pustą.W przypadku zmian formy rozliczenia określamy datę końcową w kolumnie Do przy dotychczasowychparametrach i wprowadzamy nowy okres obowiązywania wybranejformy rozliczenia.
  UWAGA. Między okresami obowiązywania różnych parametrów nie może być przerwy, tzn. data Od w nowym wpisie musi być wprowadzona jako następny dzień po dacie Do w poprzednim wpisie.

 • Podatek wg skali

 • Ograniczenie podatku, Kwota wolna - indywidualne parametry wyliczenia podatku wg skali (od dochodów z działalności gospodarczej lub z najmu). Ustawienia w tej grupie mają znaczenie wyłącznie dla kwot zaliczek na podatek dochodowy wpłaconych w trakcie roku podatkowego. Np. wybór parametru Stawka 1 powoduje obliczenie zaliczki na podatek dochodowy według stawki 17%. Natomiast wybór Stawka 2 według stawki 32% bez względu na to, czy uzyskany dochód przekroczył pierwszy próg podatkowy, czy też nie. Opcja Bez ograniczenia oznacza, że dochody do pierwszego progu podatkowego będą podlegały opodatkowaniu Stawką 1, natomiast nadwyżka Stawką 2. Podatek całoroczny wyliczany jest zgodnie z obowiązującą tabelą progów i kwot wolnych.

 • Klasa średnia - zaznaczenie tego parametru powoduje obniżenie podstawy opodatkowania przy wyliczeniu zaliczek miesięcznych i kwartalnych na podatek dochodowy rozliczany wg skali z tytułu ulgi dla klasy średniej.
  UWAGA. Od 1 lipca 2022 r. nie obowiązuje ulga dla klasy średniej. Zaznaczony parametr nie powoduje jej odliczenia przy otwartych okresach.

 • PIT-28 - parametry podatku ryczałtowego (od dochodów z działalności gospodarczej lub z najmu)

 • Parametry

 • Zaliczka - wybieramy miesięczną lub kwartalną formę rozliczenia ryczałtowego podatku od przychodów

 • Ryczałt - sposób naliczania ryczałtu

 • miesięcznie(kwartalnie) - ryczałt jest liczony od przychodów uzyskanych w danym miesiącu. Wprawdzie ustawa z 20 listopada 1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 21. ) nie wskazuje literalnie, że ryczałt należy obliczać w ten sposób, czyli oddzielnie z przychodów każdego miesiąca, ale organy podatkowe zwykle uznają, że obliczanie ryczałtu narastająco w trakcie roku podatkowego jest błędne. Wybierz tę opcję, jeśli zgadzasz się z taką interpretacją. Domyślnie wybrana jest właśnie ta opcja.

 • narastająco - ryczałt za miesiąc jest liczony jako różnica pomiędzy ryczałtem obliczonym od przychodów narastająco od początku roku i obliczonym w ten sam sposób ryczałtem z poprzedniego miesiąca

 • Udział - sposób obliczaniu udziału procentowego poszczegónych przychodów. Wg tego udziału są odliczane od przychodu składki na ubezpieczenia społeczne.

 • miesięcznie(kwartalnie) - udział procentowy obliczany jest z przychodów uzyskanych w danym miesiącu. Domyślnie wybrana jest właśnie ta opcja.

 • narastająco - udział procentowy obliczany jest ze wszystkich przychodów narastająco od początku roku

 • Od, Do - wpisujemy datę rozpoczęcia (Od) obowiązywania podanych parametrów, czyli w najprostszym przypadku, jeśli nie było żadnych zmian, datę rozpoczęcia działalności. W kolumnie Do określamy datę końcową obowiązywania wpisanych parametrów. Jeśli obowiązują one cały czas, to datę Do pozostawiamy pustą.W przypadku zmian formy rozliczenia określamy datę końcową w kolumnie Do przy dotychczasowych parametrach i wprowadzamy nowy okres obowiązywania wybranej formy rozliczenia.UWAGI.

  1. Między okresami obowiązywania różnych parametrów nie może być przerwy, tzn. data Od w nowym wpisie musi być wprowadzona jako następny dzień po dacie Do w poprzednim wpisie.

  2. Ze względu na poprawność obliczeń nie należy zmieniać wartości parametrów Ryczałt i Udział w trakcie roku.

 • Urząd skarbowy wybieramy z biblioteki urzędów skarbowych urząd właściwy według miejsca zamieszkania właściciela lub wspólnika.

 • UDOSTĘPNIANIE

 • Hasło - hasło wymagane do otwierania plików PDF generowanych dla tego właściciela (np. w Informacji o podatkach i ZUS)

 • Aktywna - pole umożliwiające oznaczanie właścicieli aktywnych (aktualnie obsługiwanych w programie), przydatne podczas filtrowania zawartości okna WŁAŚCICIELE.

  Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu danych podstawowych właściciela należy go przypisać do wprowadzonej wcześniej firmy, której jest właścicielem lub wspólnikiem. W tym celu w oknie  FIRMY klikamy w przycisk  Udziałowcy (patrz Przychody z działalności). Jeśli właściciel ma dochody z kilku firm (źródeł przychodów), wpisujemy go jako udziałowca w każdej z tych firm.Poprawność powiązania właściciela z firmą (lub firmami) możemy sprawdzić klikając w przycisk  Przychody.

  W zależności od rodzajów wybranych działalności (formy rozliczenia), w których udziały ma dany właściciel, dostępnebędą przyciski z następującymi formami rozliczenia podatku:

 •  PIT-5 - jeśli wybrana jest firma ,która w polu Rozliczenia ma wybrane księga przychodów i rozchodów lub najem lub dzierżawa

 • PIT-5L - dla firm na księdze przychodów i rozchodów, jeśli przy właścicielu zaznaczymy Podatek liniowy

 • PIT-28 - dla firm na ryczałcie lub udziałów z najem lub dzierżawa - ryczałt.

 • Klikając w przycisk z odpowiednią deklaracją rozliczymy dochody danej osoby (patrzMIESIĘCZNE ROZLICZENIE PIT).

  Dodatkowo z listy wszystkich właścicieli możemy wyfiltrować tylko tych, którzy mają udziaływ aktualnie wybranej firmie. W tym celu klikamy w przycisk  właściwościi zaznaczamy Tylko właściciele aktualnej firmy lub wciskamy kombinację klawiszy Shift F4.

  Bardzo użyteczne są dostępne pod F2 wydruki:

 • CEIDG-1 - wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (patrz PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI - Rozpoczęcie działalności)

 • CEIDG-RB - informacja o rachunkach bankowych

 • NIP-7 - zgłoszenia identyfikacyjne/aktualizacyjne osoby fizycznej bedącą podatnikiem lub płatnikiem wraz z załącznikami

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu - zaświadczenie wymagane w wielu przypadkach, np. kredyt, leasing

 • Oświadczenie o formie opodatkowania - zawierające informacje o formie opodatkowania i sposobie wpłacania zaliczek

 • Prognoza PIT-5 i PIT-5L pomocny w podjęciu decyzji, która forma opodatkowania będzie w nadchodzącym roku (patrz MIESIĘCZNE ROZLICZENIE PIT - Prognoza PIT-5 i PIT-5L)

 • Dla biur rachunkowych

 • Informacja o podatkach i ZUS, który służy do seryjnego przygotowania i rozesłania e-mailem do wszystkich właścicieli informacji o podatkach i składkach ZUS przypadających do zapłaty w danym okresie. Informacje mogą dotyczyć podatków PIT w odpowiedniej formie, podatków VAT ze wszystkich firm, w których właściciel ma udziały, oraz składek ZUS, które właściciel jest zobowiązany zapłacić. Ten wydruk jest alternatywą dla analogicznego wydruku dostępnego w oknie FIRMY, który przygotowuje informacje o VAT danej firmy oraz podatkach PIT wszystkich jej właścicieli (patrz KSIĘGA I EWIDENCJA - Zamknięcie miesiąca - Informacja o podatkach i ZUS).

 • Rozliczenie składek ZUS, który służy do przygotowania zestawienia rozliczenia składek ZUS za wybrany okres dla wszystkich właścicieli

 • Informacja o składce zdrowotnej, który służy do przygotowania zestawienia z informacją o przychodach oraz podstawie wyliczenia składki zdrowotnej i wysokości składki za wybrany okres dla wszystkich właścicieli.

 • Pytanie “Jak znaleźć właściciela działki? ” zadajemy sobie najczęściej w sytuacji, gdy jesteśmy zainteresowani nabyciem interesującej nas nieruchomości. Gdy jest ona położona w pobliskiej okolicy, ustalenie danych właściciela zazwyczaj nie stwarza większego problemu, często wystarczy zasięgnąć języka u lokalnych mieszkańców. Inaczej rzecz się ma, gdy owa nieruchomość leży na terenie odległym i nieznanym. Na szczęście, istnieje sposób na to, aby i w takim przypadku sprawdzić, do kogo należy działka – przedstawiam go w niniejszym artykule.

  Szukasz numeru księgi wieczystej?
  Znajdź go online na podstawie adresu nieruchomości lub numeru działki:
  Ksiegiwieczyste. pl
  Przekonaj się, jakie to proste!

  Jak znaleźć właściciela działki, gdy znamy jej dane ewidencyjne

  Każda nieruchomość gruntowa posiada indywidualne oznaczenie w postaci numeru ewidencyjnego działki oraz adresu administracyjnego (tzw. identyfikatora) działki. Dane te pochodzą z ewidencji gruntów i budynków. Aby zobrazować jak prezentują się poszczególne oznaczenia, posłużę się przykładem. Działka – nieruchomość gruntowa, na której znajduje się Stadion Narodowy w Warszawie posiada:

  • numer ewidencyjny: 12/2,
  • adres administracyjny (identyfikator): 146507_8. 0101. 12/2.

  Jeśli posiadamy numer ewidencyjny lub identyfikator interesującej nas działki i wiemy, że posiada ona księgę wieczystą, kolejnym krokiem będzie ustalenie numeru wspomnianej księgi wieczystej. To właśnie ten dokument opisuje aktualny stan prawny nieruchomości i tym samym zawiera dane jej aktualnego właściciela.

  Najszybszy sposób na znalezienie numeru KW, to skorzystanie z ogólnopolskiej wyszukiwarki dostępnej na stronie https://ksiegiwieczyste. pl, która umożliwia m. in. dotarcie do numeru księgi wieczystej po numerze działki lub jej identyfikatorze:

  Źródło: Ksiegiwieczyste. pl – wyszukiwanie numerów KW po identyfikatorze działki

  Z chwilą wyszukania numeru księgi wieczystej interesującej nas nieruchomości (po wniesieniu wymaganej na stronie opłaty), możemy bezpłatnie przejrzeć treść tej księgi na portalu prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ekw. pl – po kliknięciu w link „Przeglądanie księgi wieczystej”, należy w polu wyszukiwania wprowadzić ustalony numer księgi i kliknąć „Wyszukaj księgę”:

  Źródło: Ekw. pl – wyszukaj księgę po numerze

  System odnajdzie daną księgę, aby zapoznać się z jej treścią, należy wybrać opcję „Przeglądaj aktualną treść KW”. Analizując Dział II księgi wieczystej („Własność”), dowiemy się, kto jest prawowitym właścicielem działki, przykład:

  Może się okazać, że właścicielem działki jest osoba fizyczna (może być ich kilka), wtedy poznamy jej imię i nazwisko, imiona rodziców i numer PESEL. Właścicielem danej działki może się też okazać np. gmina, spółka Skarbu Państwa albo inna jednostka.

  Sprawa nieco się komplikuje, gdy nie znamy danych ewidencyjnych działki, ale na to też jest rozwiązanie.

  Przeczytaj: Jak znaleźć numer księgi wieczystej po adresie lub numerze działki?

  Jak znaleźć właściciela działki, gdy znamy wyłącznie jej lokalizację

  Aby sprawdzić, do kogo należy działka w sytuacji, gdy znamy tylko jej położenie, poszukiwania musimy zacząć od ustalenia danych ewidencyjnych nieruchomości, czyli wspomnianego wcześniej numeru działki lub jej adresu administracyjnego (identyfikatora). Możemy to zrobić przez Internet, za pomocą interaktywnej mapy na stronie Geoportal360. pl. Korzystanie z mapy jest darmowe.

  W tym celu na ekranie monitora wywołujemy widok z mapą Polski https://geoportal360. pl/map/. Wiemy, gdzie jest położona interesująca nas działka, lokalizujemy ją na mapie i w tym obszarze powiększamy mapę do momentu aż pojawią się na niej granice działek. Robimy to za pomocą znaków „plus”, „minus” w lewym górnym rogu mapy lub za pomocą „kółka” myszki. Przykładowy widok mapy z granicami działek wygląda następująco:

  Źródło: Geoportal360. pl – przykład mapy z numerami i granicami działek

  Po kliknięciu na obszar interesującej działki, w prawym górnym rogu mapy pojawi się dodatkowe okienko z pełnym identyfikatorem (adresem administracyjnym) i numerem działki oraz pozostałymi danymi (np. powierzchnia, TERYT, obręb ewidencyjny, województwo, miasto, gmina), przykład:

  W tym momencie możemy przejść do kolejnych dwóch kroków opisanych w poprzednim akapicie, czyli:

 • ustalenia numeru księgi wieczystej działki (np. za pomocą ),
 • zapoznania się z treścią księgi wieczystej działki na stronie .
 • Jak sprawdzić właściciela działki, która nie posiada księgi wieczystej?

  Oczywiście może się okazać, że dana nieruchomość gruntowa nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem stanu prawnego takiej działki zapoznaj się z naszym artykułem „Zakup działki bez księgi wieczystej – co należy sprawdzić? ” – dowiesz się z niego, jakie dokumenty, oprócz księgi wieczystej, mogą świadczyć o własności nieruchomości.

  Czy urząd powie nam, kto jest właścicielem działki?

  Posiadając dane ewidencyjne działki, możemy udać się do jednej z państwowych instytucji (Państwowa Ewidencja Gruntów lub Sąd Rejonowy – właściwe dla miejsca położenia nieruchomości), aby złożyć w niej stosowny wniosek o wydanie dokumentu, na którym będzie podany numer księgi wieczystej działki oraz dane osobowe jej właściciela. Oczywiście informacje te nie są udostępniane wszystkim zainteresowanym, warunkiem jest wskazanie interesu prawnego do nieruchomości (chęć zakupu danej działki nie jest interesem prawnym).

  Państwowa Ewidencja Gruntów – wniosek o wypis z rejestru gruntów

  Posiadając adres administracyjny działki możemy spróbować zdobyć nazwisko właściciela nieruchomości w Państwowej Ewidencji Gruntów (PEG), zajmującej się z ramienia starosty prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków (zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne). Prowadzona przez starostę ewidencja gruntów i budynków obejmuje m. informacje w zakresie:

 • gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty;
 • budynków – ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych;
 • lokali – ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.
 • W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:

 • właścicieli nieruchomości, a w przypadku:
  – nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości,
  – gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli – osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania.
 • miejsce pobytu stałego lub adres siedziby podmiotów, o których mowa w pkt 1;
 • informację o wpisaniu do rejestru zabytków;
 • informację, czy wyróżniony w ewidencji gruntów i budynków obszar gruntu, w całości lub w części, objęty jest formą ochrony przyrody wskazaną w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm. );
 • wartość katastralną nieruchomości;
 • informacje dotyczące umów dzierżawy, jeżeli od wykazania takich informacji w ewidencji gruntów i budynków uzależnione jest nabycie praw wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także z przepisów o rozwoju obszarów wiejskich.
 • Podstawowym dokumentem, pozyskiwanym w Państwowej Ewidencji Gruntów, zawierającym dane osobowe właściciela nieruchomości, jest wypis z rejestru gruntów.

  Wnioskując do starosty o wypis z rejestru gruntów musimy liczyć się z tym, że owszem, za odpowiednią opłatą otrzymamy taki wypis, ale wiersz przeznaczony na dane właściciela nieruchomości będzie pusty. Aby pozyskać wypis z rejestru gruntów, którego elementem będzie nazwisko właściciela nieruchomości, niestety, ale trzeba wykazać się interesem prawnym do nieruchomości. Sama chęć zakupu nieruchomości nie jest wystarczającym argumentem w kwestii pozyskania wypisu z rejestru gruntów z danymi właściciela.

  Przy odrobinie szczęścia i stosownej opłacie, wypis z rejestru gruntów z danymi właściciela zostanie nam udostępniony, ponieważ zgodnie z art. 24 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, to starosta posiada uprawnienia w zakresie udostępniania danych „wrażliwych”. Przy czym, to do starosty należy ocena czy można udostępnić dane z ewidencji gruntów i budynków czy też nie, nie łamiąc przy tym przepisów o ochronie danych osobowych.

  Najczęściej, osoba, która we wniosku o wypis z rejestru gruntów wykaże swój interes prawny, otrzyma ten dokument z pełnymi danymi.

  Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych – wniosek o odpis księgi wieczystej

  Innym sposobem na pozyskanie nazwiska właściciela działki, którą jesteśmy zainteresowani, jest możliwość skorzystania z informacji instytucji, jaką jest Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych.
  Dokumentem wydawanym przez Sąd Rejonowy, Wydział wieczystoksięgowy, na którym widnieje nazwisko właściciela działki, jest odpis księgi wieczystej.

  W celu pozyskania numeru księgi wieczystej interesującej nas działki, należy w Sądzie Rejonowym, właściwym dla miejsca położenia działki, złożyć stosowny wniosek, podając w uzasadnieniu interes prawny. W przypadku przychylnego ustosunkowania się Sądu do naszej prośby, otrzymamy numer księgi wieczystej szukanej działki.

  Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
  2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne.
  3. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
  4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

  Foto: Fotolia


  Księga wieczysta jest podstawowym dokumentem zawierającym zbiór szczegółowych informacji o stanie prawnym nieruchomości. Dowiemy się z niej, gdzie dokładnie nieruchomość jest położona, jakie ma cechy fizyczne, kto jest jej właścicielem, czy ciążą na niej jakieś ograniczenia czy też obciążenia finansowe.

  Zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych wchodzi w zakres kompetencji Wydziałów Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych, właściwych dla miejsca położenia nieruchomości.Od kilku lat wszystkie księgi wieczyste zakładane są tylko i wyłącznie w postaci elektronicznej. Przeglądanie ich treści możliwe jest bez wychodzenia z domu - za pomocą publicznej przeglądarki internetowej, uruchomionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jedynie akta księgi, na które składają się dokumenty i pisma stanowiące podstawę wpisów w księdze, wciąż przechowywane są tradycyjnie - w wersji papierowej w archiwach sądów.Wszelkie zagadnienia dotyczące ksiąg wieczystych regulowane są Ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.Księgi wieczyste są jawne i publicznie dostępne. Wszyscy mogą przeglądać ich treść, a nie tylko właściciele nieruchomości czy też osoby, na rzecz których dokonano wpisów w danym rejestrze. Aby zapoznać się z treścią danej księgi wieczystej wystarczy znać jej numer. Dostęp do dokumentu możemy uzyskać na dwa sposoby - przez Internet, za pomocą przeglądarki uruchomionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub tradycyjnie - w Sądzie Rejonowym, który prowadzi daną księgę wieczystą. W obu przypadkach treść księgi wieczystej zostanie nam udostępniona bezpłatnie.Zasadę jawności ksiąg wieczystych reguluje Art. 2 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Jego treść brzmi:"Księgi wieczyste są jawne. Nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę. "Oznacza to, że w sytuacji spornej dotyczącej nieruchomości, nie można zasłaniać się niewiedzą o wpisach widniejących w prowadzonej dla niej księdze wieczystej. Dodatkowo, zgodnie z zasadą domniemania prawdziwości treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, to, co jest wpisane w księdze wieczystej przyjmuje się za pewne - zgodne ze stanem rzeczywistym (prawa wpisane istnieją, a wykreślone nie istnieją).Głównym celem powszechnego, bezpłatnego i szybkiego dostępu do treści ksiąg wieczystych jest zwiększenie bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami - w ich nabywaniu i zbywaniu. Sprawdzenie treści księgi wieczystej przed podjęciem decyzji o zakupie danej nieruchomości jest wręcz obowiązkiem każdego, potencjalnego nabywcy. Zdobyta w ten sposób wiedza może go uchronić przed dokonaniem niewłaściwej transakcji.Z zasadą jawności oraz domniemania zgodności treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym łączy się zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Podstawowym celem wprowadzenia tej regulacji jest zwiększenie zaufania do stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księgach wieczystych oraz ochrona interesu nabywców nieruchomości.Zgodnie z Art. 5 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece: "W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych). "Jak to rozumieć? W przypadku, gdy kupimy (w dobrej wierze) nieruchomość od osoby, która widnieje w księdze wieczystej jako jej właściciel, a rzeczywiście nim nie jest (stan prawny księgi wieczystej nie został zaktualizowany przez prawowitego właściciela nieruchomości), to i tak staniemy się właścicielem tej nieruchomości - prawo stoi po stronie kupującego, transakcja jest wiążąca.Należy jednak pamiętać o tym, że zgodnie z Art. 8 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, dokonanie wzmianki w księdze wieczystej wyłącza rękojmię.W momencie zakładania księgi wieczystej w wydziale wieczystoksięgowym właściwego miejscowo Sądu Rejonowego nadawany jest jej kolejny numer, zgodny z repertorium ksiąg wieczystych danego wydziału. Dawniej, gdy księgi wieczyste były prowadzone wyłącznie w postaci papierowej, numer ten składał się z samych cyfr. Natomiast odkąd wszystkie księgi wieczyste prowadzone są w postaci elektronicznej numer każdej z nich składa się z trzech części, oddzielonych od siebie znakiem ukośnika - zgodnie ze schematem: XXXX/XXXXXXXX/X.

  To kod konkretnego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, który zajmuje się prowadzeniem danej księgi.

  To kolejny numer, zgodny z repertorium ksiąg wieczystych danego wydziału, nadawany księdze podczas jej zakładania. Często bywa tak, że jest to “stary” numer księgi wieczystej prowadzonej dawniej tylko w postaci papierowej, który podczas migracji księgi do postaci elektronicznej został uzupełniony o taką ilość zer na początku numeru, aby pomiędzy ukośnikami znajdowało się łącznie osiem cyfr.

  To cyfra nadawana automatycznie podczas zakładania księgi wieczystej w systemie teleinformatycznym, która pozwala zweryfikować zgodność całego numeru.

  Numer każdej księgi wieczystej jest unikalny, identyfikuje ją w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych. Dzięki znajomości numeru księgi wieczystej możemy bez większych przeszkód uzyskać wgląd do jej treści - za darmo.

  Dla przykładu, numer elektronicznej księgi wieczystej WA2M/00012345/8 oznacza:

  Kod wydziału Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie (VII Wydział Ksiąg Wieczystych), który prowadzi daną księgę wieczystą.

  Numer nadany danej księdze wieczystej zgodnie z repertorium danego wydziału.

  Numer każdej księgi wieczystej jest unikalny - nie jest możliwa sytuacja, aby ten sam numer KW prowadził do dwóch różnych dokumentów. Znając elektroniczny numer danej księgi wieczystej można bez większych trudności zapoznać się z jej treścią.

  Niczym okładka książki prezentuje podstawowe informacje o danej księdze wieczystej. Wśród nich znajdziemy pełny numer księgi wieczystej, nazwę Sądu Rejonowego i kod wydziału, który prowadzi księgę, oznaczenie rodzaju nieruchomości lub formy prawa własności do nieruchomości (np. lokal stanowiący odrębną nieruchomość, nieruchomość gruntowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, grunt oddany w użytkowanie wieczyste itp. ). Z Okładki dowiemy się także, w efekcie jakiej czynności prawnej (stan w czasie założenia) doszło do powstania rejestru, np. założenie księgi wieczystej dla nieruchomości, która wcześniej nie posiadała księgi wieczystej, założenie księgi wieczystej w wyniku odłączenia części nieruchomości z innej księgi wieczystej, założenie księgi wieczystej w wyniku wyodrębnienia lokalu.Zawiera informacje, które w szczegółowy sposób identyfikują (oznaczają) daną nieruchomość. Przede wszystkim, są to dane dotyczące dokładnego położenia i adresu nieruchomości, a także wszystkich obiektów wchodzących w jej skład (działki, budynki, lokale). Należą do nich kolejno: województwo, powiat, gmina, miejscowość, dzielnica, ulica, numer budynku, numer lokalu.Dział I-O podaje również informację o powierzchni nieruchomości (rubryka “Obszar”). W przypadku działek powierzchnia podawana jest w hektarach, a lokali w metrach kwadratowych. Należy pamiętać o tym, że liczba widniejąca w rubryce “Obszar” określa powierzchnię całej nieruchomości, czyli wszystkich obiektów, które się na nią składają. Przykładowo, jeśli do mieszkania przynależy komórka lokatorska, to liczba ta będzie sumą powierzchni mieszkania oraz powierzchni komórki.Zestaw pozostałych danych, ujawnionych w tym dziale księgi wieczystej, różni się w zależności od tego, dla jakiego rodzaju nieruchomości księga jest prowadzona.Jeśli mamy do czynienia z księgą wieczystą dla nieruchomości gruntowej, znajdziemy w niej m. in. geodezyjny numer działki, jej pełny identyfikator, numer i nazwę obrębu ewidencyjnego, w obszarze którego działka jest położona, a także określenie przeznaczenia działki (np. tereny mieszkaniowe, tereny zurbanizowane, grunty orne itp. ).Jeśli mamy do czynienia z księgą wieczystą dla nieruchomości lokalowej - np. mieszkania lub lokalu użytkowego, znajdziemy w niej m. informacje o ilości i rodzaju pomieszczeń, które składają się na lokal, kondygnacji, na której jest on położony, ewentualnych pomieszczeniach przynależnych (piwnica, komórka lokatorska itp. ).Zawiera informacje o tym, jakie prawa przysługują właścicielowi bądź użytkownikowi wieczystemu danej nieruchomości. W przypadku ksiąg wieczystych dla nieruchomości lokalowych ujawnia się w tym miejscu przysługującą właścicielowi/użytkownikowi wieczystemu wielkość udziału w nieruchomości wspólnej (w gruncie oraz częściach wspólnych budynku, w którym lokal się znajduje). Jeżeli grunt, na którym położona jest nieruchomość, oddany jest w użytkowanie wieczyste, to w Dziale I-Sp podana jest informacja do kiedy ono trwa.Może się zdarzyć również tak, że analizując treść Działu I-Sp napotkamy wpisy dotyczące służebności gruntowej, ustanowionej na rzecz właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości (np. prawo do przejazdu i przechodu przez wskazane nieruchomości).Zawiera informacje o tym, kto jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym danej nieruchomości. Może to być m. osoba fizyczna, Skarb Państwa, inna osoba prawna czy też jednostka samorządu terytorialnego.Jeżeli nieruchomość należy do osoby fizycznej, to w Dziale II znajdziemy jej imię i nazwisko, imiona rodziców oraz PESEL (nie zawsze jest on podany). W przypadku, gdy właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości jest więcej, każdy z nich jest wpisany w księdze wieczystej wraz z przysługującym mu udziałem do nieruchomości.Przystępując do transakcji zakupu nieruchomości zawsze należy sprawdzić, czy osoba podająca się za właściciela nieruchomości, rzeczywiście wpisana jest w księdze wieczystej.Zawiera informacje o wszelkich prawach, roszczeniach i ograniczeniach (poza hipoteką) ustanowionych na rzecz innych podmiotów, które obciążają daną nieruchomość. Zdecydowanie są to wpisy, które powinny wzbudzić naszą czujność. Każdy potencjalny nabywca nieruchomości najchętniej chciałby, aby Dział III jej księgi wieczystej pozostawał pusty.Katalog spraw, na które można się tutaj natknąć, jest bardzo szeroki. Do najczęściej spotykanych wpisów należą: służebność osobista mieszkania, prawo dożywocia, służebność gruntowa (prawo przejazdu i przechodu), ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji komorniczej z nieruchomości, ostrzeżenie o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym, roszczenie zawarcia umowy przedwstępnej. Każdy z nich istotnie wpływa na sposób korzystania z nieruchomości czy też możliwość rozporządzania nią.Zawiera informacje o ewentualnych hipotekach lub pożyczkach (jednej lub wielu), które obciążają daną nieruchomość. Podobnie, jak w przypadku Działu III, idealna sytuacja dla potencjalnego nabywcy nieruchomości ma miejsce wtedy, gdy dział ten nie zawiera żadnych wpisów. Jeśli tak nie jest, z analizy treści Działu IV dowiemy się m. in., jakiego rodzaju jest to hipoteka (np. umowna, łączna, przymusowa), na jaką kwotę, w jakiej walucie, a także kto jest wierzycielem hipotecznym, czyli podmiotem który udzielił kredytu, pożyczki itp.Na początku każdego działu księgi wieczystej znajduje się rubryka “Wzmianki”. Pojawienie się wpisu w tym miejscu sygnalizuje, że treść danego działu księgi wieczystej wkrótce ulegnie zmianie. Zmiana ta może polegać na dodaniu nowego wpisu, wykreśleniu już istniejącego wpisu bądź na zmianie treści wpisu, który był już dodany.To, czego może dotyczyć dana wzmianka, zależy od tego, do którego z czterech działów księgi wieczystej została ona wpisana. Przykładowo, wzmianka w Dziale II księgi wieczystej może oznaczać, że nowy właściciel nieruchomości złożył w sądzie wniosek o ujawnienie swoich praw. Wzmianka w Dziale IV może oznaczać, że na nieruchomości została ustanowiona jakaś hipoteka lub odwrotnie - wniosek może dotyczyć wykreślenia spłaconej już hipoteki (wniosek o wpis w księdze wieczystej może złożyć nie tylko właściciel nieruchomości, ale także bank, Urząd Skarbowy, komornik, czy też osoba prywatna).Wzmianka pojawia się w księdze wieczystej w wyniku wniosku o wpis w księdze wieczystej, złożonego do sądu, który prowadzi daną księgę. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, to z czasem w danym dziale księgi wieczystej pojawi się właściwy wpis, a wzmianka zostanie wykreślona.Wzmianka przyjmuje zazwyczaj formę symbolicznego wpisu - do dyspozycji mamy jej numer, krótki opis oraz datę zamieszczenia. Jeśli interesuje nas stan prawny danej nieruchomości, należy udać się do sądu, który prowadzi daną księgę wieczystą i dowiedzieć się, co się za tą wzmianką dokładnie kryje.Analizując treść księgi wieczystej warto również zwrócić uwagę na sekcję “Wnioski i podstawy wpisów w księdze wieczystej”, która znajduje się na końcu każdego działu księgi. Znajdziemy tutaj informacje o dokumentach, które posłużyły jako podstawa do dodania, wykreślenia lub zmiany treści danego wpisu. Przykładem takiego dokumentu może być m. umowa sprzedaży, umowa darowizny, akt własności ziemi, wypis z rejestru gruntów, oświadczenie banku, wezwanie do zapłaty należności itp. Dokumenty te tworzą akta księgi wieczystej, przechowywane w archiwach sądów. Nie można ich przeglądać w wersji elektronicznej, nie obejmuje ich zasada jawności.

  Księga Właścicieli Ge L3k340gl

  Bezpośredni link do pobrania Księga Właścicieli Ge L3k340gl

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Księga Właścicieli Ge L3k340gl