Podręcznik administrowania systemem Emerson Es1600

Podręcznik administracji systemem Emerson ES1600 to kompletny przewodnik po systemie Emerson ES1600, który zawiera szczegółowe informacje na temat jego konfiguracji, wdrażania i zarządzania. Przewodnik zawiera instrukcje dotyczące tworzenia użytkowników, uprawnień dostępu, instalacji i konfiguracji oprogramowania, konfiguracji sieci i bezpieczeństwa, a także zarządzania systemem za pomocą narzędzi zarządzania w locie. Przewodnik jest przeznaczony dla administratorów, którzy chcą zarządzać systemem Emerson ES1600 i korzystać z jego mocy.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik administrowania systemem Emerson Es1600

System pomocy.

System UNIX standartowo jest wyposa�ony w system pomocy mani jego skr�con� wersj� whatis dost�pne w trybie tekstowym i zawieraj�cype�ny podr�cznik u�ytkownika systemu.

Pomoc jest dost�pna przy u�yciu polecenia

man [opcje] [[-s rozdzia�] tematy]

Ka�dy temat jest zazwyczaj nazw� polecenia systemu.Dodatkowo mo�na opcjonalnie okre�li� rozdzia�. Mo�na r�wnie� poda� s�owokluczowe lub nazw� pliku, kt�ry chcemy sformatowa� przy u�yciu programu man.

Wybrane opcje

-a������������������� pokazywaniewszystkich stron na wybrany temat

-l�������������������� poleceniepodobne do �a, ale wy�wietlana jest tylko lista stron na zadany temat

-f pliki����������� wy�wietleniejednowierszowego skr�conego opisu na temat jednego lub wi�cej zwi�zanych z nimplik�w

-k s�owa_kluczowe

����������������������� Wy�wietlenienag��wka, kt�ry zawiera kt�rekolwiek z podanych s��w kluczowych

Przyk�ady

Wy�wietlenie opisu polecenia man

����������� man man

Wy�wietlenie opisu polecenia mv

����������� man mv

Wy�wietlenie polece� zwi�zanych z kompilacj� z podzia�em nastrony

����������� man �k compile | more

W celu odszukania jednego lub wi�cej polece� na stronachpodr�cznika i wy�wietlenia kr�tkiego opisu mo�emy si� pos�u�y� poleceniem

whatis polecenia

Dzia�anie jest takie samo, jak dla man �f.

W systemie Solaris (SunOS) pe�na dokumentacja systemu wtrybie graficznym jest dost�pna na stronie http://docs. sun. com. Zawiera pe�nyopis systemu zar�wno wraz z informacjami niezb�dnymi do administrowaniasystemem. Okrojon� wersj� dokumentacji mo�na znale�� w formie AnswerBookna stronie wydzia�owejhttp://ab. ee. pw. edu. pl. Mo�na je przegl�da� za pomoc� przegl�darkiinternetowej.

Przy pomocy polecenia manustali�, do czego s�u�y polecenie talk.

Przy pomocy polecenie manustali�, jaka jest sk�adnia polecenia ls umo�liwiaj�ce wypisanielisty plik�w z oddzielnymi wierszami dla ka�dego pliku.

Przypomocy AnswerBook ustali� ile kart sieciowych firmy 3Com jestkompatybilnych z systemem Solaris 8. 0 dla komputer�w wyposa�onych wprocesor Intela.

Stronapoprzednia������ Stronanast�pna

Witaj w pomocy systemu ADONIS. ADONIS to wielojęzyczny system służący do zarządzania procesamibiznesowymi, który należy do pakietu produktów Grupy BOC.

System ADONIS oferuje szeroki wachlarz funkcjonalności wspierający różne obszary zarządzania, takiejak: optymalizacja procesów biznesowych z elementami reinżynierii procesów biznesowych (BPR),doskonalenie i zarządzanie jakością, controlling, zarządzanie personelem, zarządzanie organizacjąoraz zarządzanie informacją.

System dostępny jest w konfiguracji standardowej (out of the box), ale może być też dostosowany doTwoich indywidualnych potrzeb.

Niniejszy podręcznik składa się z następujących części:

 • Wprowadzenie do systemu ADONIS

  W tej części znajdziesz przegląd metamodelu, typy modeli oraz tutorial o podstawach modelowaniaprocesów.

 • Scenariusze pracy w systemie ADONIS

  Ta część podręcznika zawiera informacje o scenariuszach pracy w systemie ADONIS, któreuwzględniają potrzeby różnych interesariuszy. 1/user_manual/wcuser-4000000/">Modelowanie

  Ten rozdział zawiera przegląd najważniejszych funkcji gromadzenia informacji o procesachbiznesowych. 1/user_manual/wcuser-6000000/">Analizy

  Ta część podręcznika zawiera informacje o funkcjach analiz w systemie ADONIS. 1/user_manual/wcuser-2000000/">Współpraca i udostępnianie treści

  Ta część podręcznika zawiera przegląd najważniejszych funkcji współpracy i udostępniania treści. 1/user_manual/wcuser-3000000/">Sprawdzanie poprawności i zatwierdzanie

  Ta część podręcznika zawiera przegląd funkcji walidacji i zatwierdzania procesów w systemieADONIS. 1/user_manual/wcuser-7000000/">Pomoc i ustawienia

  Ta część podręcznika zawiera przegląd funkcji pomocy oraz funkcji służących do zmiany ustawień wsystemie ADONIS.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zajrzyj na:

 • ADONIS Marketplace

 • Centrum wiedzy

W przypadku pytań dotyczących administrowania systemem ADONIS, zapoznaj się z AdministrationManual.

W przypadku pytań dotyczących instalacji systemu ADONIS zapoznaj się z InstallationManual.

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Ta złożoność może zwiększyć koszty administrowania systemem.

Diese Komplexität kann den mit der Systemverwaltung verbundenen Aufwand erhöhen. Wszystkie informacje traktowane są jako poufne i są wykorzystywane wyłącznie w celach administrowania systemem. Alle Daten werden vertraulich behandelt und dienen ausschließlich zur Systemverwaltung. Informacje te mogą być wykorzystywane do ulepszania sposobu działania witryny, prowadzenia statystyk i administrowania systemem. Diese Informationen können verwendet werden, um die Funktionsweise unserer Website zu verbessern, für statistische Zwecke und im Rahmen der Systemadministration. DE-PL_4328942">Podczas korzystania z oferty internetowej firmy Fielmann zapisywane są automatycznie na naszych serwerach określone dane na potrzeby administrowania systemem, w celach statystycznych lub zabezpieczenia, zwłaszcza w celu ochrony przed atakami na naszą infrastrukturę informatyczną. Bei der Nutzung des Internetangebotes von Fielmann werden auf unseren Servern bestimmte Daten automatisch zu Zwecken der Systemadministration, für statistische oder für Sicherungszwecke, insbesondere für den Schutz vor Angriffen auf unserer IT-Infrastruktur gespeichert. W szczególności komunikaty na temat podziału między dostawy a sprzedaż bezpośrednią oraz wypełnianie rocznego kwestionariusza są kluczowe dla administrowania systemem, realizowanego przez Komisję. Insbesondere Mitteilungen über die Aufteilung in Lieferungen und Direktverkäufe und Antworten auf einen jährlichen Fragebogen sind für die Verwaltung der Regelung durch die Kommission unerlässlich. kiedy wymagają tego szczególne potrzeby w zakresie właściwego administrowania systemem, przepisy wprowadzające dodatkowe wymogi dotyczące procedur celnych, w szczególności określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/200845. wenn die besonderen Bedürfnisse im Zusammenhang mit einer ordnungsgemäßen Verwaltung der Regelung dies erfordern, Vorschriften zur Einführung ergänzender Anforderungen für die Zollverfahren, insbesondere gemäß der Verordnung (EG) Nr. 450/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates45. DE-PL_9726371">IBM LinuxONE Rockhopper może przynieść oszczędności w infrastrukturze IT - wynikające z konsolidacji obciążeń i obniżenia kosztów licencji na oprogramowania oraz administrowania systemem. IBM LinuxONE Rockhopper kann zu Einsparungen in Ihrer IT-Infrastruktur beitragen, da Workloads konsolidiert werden und sich die Kosten für Softwarelizenzen und Systemverwaltung verringern. DE-PL_9181575">Możemy również zbierać informacje na temat systemu operacyjnego i typu przeglądarki Państwa urządzenia, dla celów administrowania systemem oraz przekazywać informację zbiorczą dla naszych reklamodawców. Wir tun dies für die Systemverwaltung und um unseren Anzeigekunden gesammelte Daten bereitstellen zu können. DE-PL_6917468">Badanie bezpieczeństwa eksploatacji wchodzi w skład pakietu standardowych zadań administrowania systemem wykonywanych dla wszystkich systemów i usług Oracle. Betriebssicherheitsscans werden als Teil der normalen Systemverwaltung aller Systeme und Services von Oracle durchgeführt. DE-PL_304418">Wpływy ze sprzedaży przydziałów w drodze licytacji powinny być wykorzystywane na ograniczanie skutków emisji gazów cieplarnianych, na dostosowywanie się do skutków zmian klimatu, na finansowanie badań naukowych i badań w zakresie rozwoju dotyczących ograniczania skutków i dostosowywania się do nich oraz na pokrycie kosztów administrowania systemem. Einkünfte aus der Versteigerung von Zertifikaten sollten zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen, zur Anpassung an die Klimaauswirkungen, zur Finanzierung von Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Eindämmung und Anpassung und zur Deckung der Kosten der Systemverwaltung verwendet werden. DE-PL_1877915">Nasza witryna gromadzi dane osobowe dotyczące Twojego komputera, w tym (pod warunkiem dostępności) adresu IP, systemu operacyjnego i rodzaju przeglądarki, w celach administrowania systemem, filtrowania ruchu, sprawdzania domen użytkowników oraz tworzenia statystyk. Unsere Webseite erhebt Daten über Ihren Computer, u. a. (sofern verfügbar) Ihre IP-Adresse, Ihr Betriebssystem und Ihren Browsertyp, zur Systemverwaltung, Filterung des Datenverkehrs, Nachverfolgung der Nutzer-Domains sowie für statistische Zwecke. Możemy zbierać informacje o Twoim komputerze, w tym o Twoim adresie IP, kiedy jest dostępny, systemie operacyjnym i typie przeglądarki, do administrowania systemem. Wir erfassen unter Umständen Informationen über Ihren Computer, einschließlich der IP-Adresse, des Betriebssystems und des Browsertyps, falls verfügbar, für die Możemy zbierać informacje o komputerze, w tym w miarę dostępności adres IP, typ systemu operacyjnego i przeglądarki, do administrowania systemem oraz do zbierania zagregowanych danych dla reklamodawców. Zur Systemadministration und um Informationen an unsere Werbefachleute weitergeben zu können, erheben wir unter Umständen Informationen zu Ihrem Computer, wie Ihre IP-Adresse, Betriebssystem und Browser. DE-PL_179335">Środowisko Windows PowerShell przyspiesza automatyzację zadań administrowania systemem. DE-PL_1523918">W niniejszej dyrektywie należy również określić przepisy proceduralne dotyczące administrowania systemem. Diese Richtlinie sollte auch Verfahrensvorschriften für die Verwaltung des Systems vorsehen. Po trzecie, podczas wizyty weryfikacyjnej Komisja nie zadała rządowi Egiptu żadnych pytań dotyczących administrowania systemem VAT w Egipcie ani nie omówiła z nim tej kwestii. Drittens habe die Kommission während des Kontrollbesuchs, was die Handhabung der Mehrwertsteuer in Ägypten anbelangt, der ägyptischen Regierung weder Fragen gestellt noch dieses Thema mit ihr erörtert. W celu uproszczenia administrowania systemem zabezpieczeń należy zmienić niektóre przepisy dotyczące składania i przepadku małych kwot oraz obliczania odsetek. Damit sich die Anwendung der Sicherheitsregelung leichter verwalten läßt, sollten Bestimmungen, die deren Leistung und Einbehaltung im Fall kleiner Beträge und die Zinsberechnung regeln, geändert werden. DE-PL_4572667">Dane te, włączając kiedy to możliwe, Twój adres IP, system operacyjny oraz typ przeglądarki, gromadzimy przy pomocy plików cookie w celu administrowania systemem. Wir erheben diese Daten anhand von Cookies. Hierzu können gegebenenfalls Informationen über Ihre IP-Adresse, Ihr Betriebssystem und Ihren Browsertyp gehören. DE-PL_720952">Zważywszy na zasadniczą rolę, jaką odgrywają podatnicy w zapewnieniu poprawnego funkcjonowania systemu podatku VAT, efektywność ich relacji z organami podatkowymi będzie miała znaczny wpływ na koszty administrowania systemem dla obu stron. Da die Steuerpflichtigen für das Funktionieren des MwSt-Systems eine entscheidende Rolle spielen, hängen die Kosten, die beiden Seiten aus der Verwaltung dieses Systems entstehen, von der Effizienz der Beziehungen zu den Steuerbehörden ab. DE-PL_1606145">Sekcja 8. podręcznika ekranowego opisuje polecenia, które mogą być lub są używane tylko przez administratora systemu, jak na przykład narzędzia służące do administrowania systemem, usługi systemowe i polecenia związane sprzętem. Der Abschnitt 8 des Handbuches beschreibt Befehle, die entweder nur für den Administrator gedacht sind oder nur von ihm benutzt werden, wie Systemverwaltungsbefehle, Daemons und hardwarebezogene Befehle.

Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 27. Pasujących: 27. Czas odpowiedzi: 63 ms.

DocumentsRozwiązania dla firmKoniugacjaSynonimyKorektorInformacje o nas i pomoc

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200

Wykaz wyrażeń: 801-1200

Podręcznik administrowania systemem Emerson Es1600

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik administrowania systemem Emerson Es1600

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik administrowania systemem Emerson Es1600