Podręcznik demontażu i wymiany Ge Cfe28tshbss

Podręcznik demontażu i wymiany Ge Cfe28tshbss to szczegółowy przewodnik, który pomaga użytkownikom w demontażu i wymianie ich lodówki GE CFE28TSHBSS. Przewodnik zawiera dokładne instrukcje dotyczące wyjmowania zamrażarki, czyszczenia jej i wymiany na nową. Przewodnik zawiera również przydatne informacje dotyczące czyszczenia lodówki i dbania o nią, aby zapewnić jej długotrwałą wydajność. Przewodnik demontażu i wymiany Ge Cfe28tshbss jest przydatnym narzędziem dla każdego, kto planuje wymianę swojej lodówki.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik demontażu i wymiany Ge Cfe28tshbss

Rozdzielnice należą do grupy najważniejszych elementów instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym. Przeznaczone są do rozdzielania energii i zawierają różnorodne aparaty zabezpieczeniowe, łączeniowe, sterownicze i pomiarowe obwodów odpływowych wraz z połączeniami elektrycznymi i mechanicznymi

Uprawnienia elektryczne, uprawnienia SEP to potoczna nazwa używana powszechnie przez wiele osób z branży elektroenergetycznej. Właściwą nazwą jaką powinniśmy używać jest świadectwo kwalifikacji w zakresie eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Takie właśnie świadectwo uprawnia nas to zajmowania się wszelki pracami przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 1 lipca 2022 zmienia zasady stwierdzania posiadania uprawnień SEP. Co się zmienia?

Spis treści

 1. Rodzaje uprawnień elektrycznych oraz zakres kwalifikacji
 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne, przy których wymagane uprawnienia elektryczne
 3. Wzór świadectwa kwalifikacji – uprawnień elektrycznych
 4. Jak wygląda egzamin na uprawnienia elektryczne
 5. Kursy na uprawnienia elektryczne
 6. Ile kosztuje kurs na uprawnienia elektryczne i egzamin na uprawnienia elektryczne?

Często używana jest również nazwa uprawnienia z grupy I, czyli elektroenergetycznej.

Abyśmy mogli uzyskać świadectwo kwalifikacji powinniśmy złożyć egzamin z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Z reguły takie komisje kwalifikacyjne powoływane są przy Stowarzyszeniach naukowo–technicznych działających na rzecz gospodarki energetycznej lub u pracodawców zatrudniających co najmniej 200 osób.

Przebieg samego egzaminu reguluje Rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Rodzaje uprawnień elektrycznych oraz zakres kwalifikacji

Owo świadectwo kwalifikacji może być wydane na stanowisku Eksploatacji – E lub Dozoru – D w zależności od tego czy jesteśmy zwykłymi elektrykami i wtedy wystarczy nam świadectwo typu E, lub gdy piastujemy funkcję kierowniczą i wydajemy polecenia osobą na stanowisku E, wtedy powinniśmy posiadać świadectwo na stanowisku dozoru – D. Osoby z dozorem zajmują się również zatwierdzaniem wszelkich protokołów z wykonanych pomiarów elektrycznych lub zatwierdzaniem wykonanych prac zgodnie z projektem.

Uprawnienie elektryczne może obejmować szeroki zakres wykonywanych prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu lub wykonywania prac kontrolno-pomiarowych. Wszelkie osoby zajmujące się wykonywaniem pomiarów elektrycznych powinny posiadać zapis w swoim świadectwie kwalifikacji, iż mogą wykonywać prace kontrolno-pomiarowe. Protokół z pomiarów elektrycznych powinien być zatwierdzony przez osobę posiadającą świadectwo kwalifikacji na stanowisku dozoru D. Również i w tym przypadku to świadectwo powinno zawierać zapis, iż osoba może wykonywać prace związane z dozorem na stanowisku prac kontrolno-pomiarowych.

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne, przy których wymagane uprawnienia elektryczne

Po pozytywnym wyniku egzaminu przed komisją egzaminacyjną otrzymujemy świadectwo kwalifikacji w formie książeczki, które jest ważne przez okres 5 lat. Oprócz zakresu wykonywanych prac na uprawnieniu elektrycznym powinien znaleźć się jeszcze zapis jakich urządzeń, instalacji i sieci dotyczy posiadane przez nas uprawnienie.

W rozporządzeniu z 1 lipca 2022 rozróżniono następujące urządzenia, instalacje i sieci, przy których eksploatacji lub dozorze powinniśmy posiadać uprawnienia elektryczne (świadectwo kwalifikacji). Zmiany zaznaczyliśmy boldem (pogrubiona czcionka).

Grupa 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV;
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV;
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia elektrotermiczne;
 • urządzenia do elektrolizy; 
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • elektryczna sieć trakcyjna;
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych wyżej;
 • urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
 • urządzenia ratowniczo-gaśnicze;
 • urządzenia ochrony granic.

Osoba chcąca przystąpić do egzaminu wypełnia specjalny wniosek na egzamin na uprawnienia elektryczne, gdzie oprócz danych osobowych na wniosku zaznacza zakres kwalifikacji o jakie się ubiega. Zwykle osoba zaznacza jeden lub dwa punkty, rzadko się zdarza, aby dana osoba wnioskowała o pełny zakres kwalifikacji na wszystkie urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne.

Warto jeszcze wspomnieć, iż nie wymaga się posiadania świadectwa kwalifikacji SEP w zakresie obsługi urządzeń i instalacji o napięciu nie wyższym niż 1 kV (1000V) i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW (20 000 W), jeżeli w dokumentacji urządzenia określono jego zasady obsługi.

Wzór świadectwa kwalifikacji – uprawnień elektrycznych

Autor: Andrzej KalembaSzkolenia na uprawnienia budowlane trwają od kilku do nawet kilkudziesięciu lub kilkuset godzinOpłata za egzamin na uprawnienia elektryczne, którą wnosi się do komisji egzaminacyjnej, wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia. W roku 2021 taka opłata wynosi 280 zł

Jak wygląda egzamin na uprawnienia elektryczne

Egzamin jest ustny i trzeba się wykazać wiedzą teoretyczną i praktyczną. Można ukończyć go również w formie on-line. Do egzaminu może podejść każdy kto ukończył 18 lat i posiada wykształcenie minimum podstawowe. Komisja egzaminacyjna składa się z przynajmniej trzech osób wyznaczonych przez przewodniczącego komisji. Wynik egzaminu jest pozytywny lub negatywny. O wyniku egzaminu członkowie komisji egzaminacyjnej rozstrzygają większością głosów.

Zakres egzaminu na uprawnienia elektryczne dla osób na stanowisku eksploatacji obejmuje miedzy innymi:

 • zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • zasady i warunki wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych,
 • zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.
 • Zakres egzaminu na uprawnienia budowlane dla osób na stanowisku dozoru ma następujący zakres:

 • przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
 • przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii;
 • przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
 • przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci;
 • przepisy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska;
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci;
 • zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci;
 • zasady i warunki wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, montażu oraz czynności kontrolno-pomiarowych..
 • Kursy na uprawnienia elektryczne

  Możemy spotkać wiele specjalistycznych kursów na uprawnienia elektryczne i szkoleń, które profesjonalnie przygotują nas do egzaminu na uprawnienia elektryczne. Szkolenia trwają od kilku do nawet kilkudziesięciu lub kilkuset godzin, a tematyka szkolenia powinna zawierać opisaną wyżej tematykę egzaminacyjną. Zwłaszcza osoby, które nie posiadają przygotowania szkolnego i nie posiadają kierunkowego wykształcenia w zakresie elektroenergetyki powinny ukończyć takie szkolenie, do którego tak naprawdę może przystąpić każdy kto chce pogłębić swoją wiedzę o elektryce.

  Ile kosztuje kurs na uprawnienia elektryczne i egzamin na uprawnienia elektryczne?

  Opłata za egzamin, którą wnosi się do komisji egzaminacyjnej, wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia. W roku 2022 taka opłata wynosi 280 zł.

  Jeśli chodzi o ceny szkoleń i kursów na uprawnienia elektryczne to głównym czynnikiem mającym wpływ na cenę ma długość trwania szkolenia. Ceny wahają się od 150 zł/os. za 4 godzinne szkolenie do nawet 1000 złotych za kurs trwający kilkadziesiąt godzin.

  Źródło: https://isap. pdf

  Andrzej Kalemba jest specjalistą od maszyn i pojazdów budowlanych. Prowadzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego, gdzie prowadzi kursy energetyczne, jest właścicielem firmy specjalizującej się w wynajmie maszyn. Kontakt z konsultantem

  Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnegoWykaz podręczników do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i etnicznych orazspołeczności posługującej się językiem regionalnymWykaz podręczników do kształcenia ogólnego opracowanych w ramach projektu„E-podręczniki do kształcenia ogólnego” współfinansowanego ze środków pochodzących z UE,uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu z dnia27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 z późn. zm. )Podręczniki są dostępne na stronie internetowejWykaz podręczników do kształcenia ogólnego opracowanych na zlecenie ministra właściwego do sprawoświaty iwychowania, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniuz dnia 27sierpnia 2012 r. )Wykaz podręczników do kształcenia specjalnego opracowanych na zlecenie ministra właściwego dospraw oświaty i wychowania, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego z dnia 14lutego 2017 r.

  Jak naprawić SEAT: wystarczy wybrać swój model lub część samochodową

  Kategoria części samochodowych

  SEAT instrukcje dotyczące naprawy i serwisowania

  • MARBELLA

  • TERRA

  • 124

  • 128

  • MALAGA

  • 133

  • 850

  • 132

  • 127

  • 131

  • 600 D

  • FURA

  • RONDA

  • PANDA

  • RITMO

  SEAT - samodzielna naprawa i serwis krok po kroku

  Chcesz uzyskać więcej przydatnych informacji?

  Zadawaj pytania lub dziel się swoim doświadczeniem w zakresie napraw na forum samochodowym. Subskrybuj aktualizacje, aby nie przegapić nowych poradników.

  Filmy do naprawy SEAT - lista odtwarzania od AUTODOC CLUB

  • Play all playlists

   SEAT instrukcja naprawy samochodu | Lekcje wideo krok po kroku

  Wskazówki i triki do SEAT

  Twój osobisty menedżer wydatków na samochód, wskazówki serwisowe, przypomnienia o zbliżających się terminach i interwałach serwisowych, instrukcje samodzielnej naprawy - wszystko to w Twoim telefonie

  Aby pobrać aplikację:

  • - zeskanuj kod QR
  • - pobierz z App Store
  • - pobierz z Google Play

  Twój profil jest Twoim osobistym asystentem

  Śledzi wydatki na auto, prowadzi książkę serwisową, harmonogram wymiany i zapisuje ulubione materiały, notatki i dokumenty

  Samodzielna wymiana części w SEAT

  Samodzielna naprawa SEATA: najczęściej spotykane usterki

  Podręcznik demontażu i wymiany Ge Cfe28tshbss

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik demontażu i wymiany Ge Cfe28tshbss

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik demontażu i wymiany Ge Cfe28tshbss