Podręcznik wdrażania Beko Dcx 71100 S

Beko DCX 71100 S to wielofunkcyjny podręcznik wdrażania, który łączy w sobie wszystkie narzędzia niezbędne do wdrożenia systemu Beko DCX 71100 S. Podręcznik zawiera wszystkie istotne informacje o systemie, takie jak opis konfiguracji, instrukcje dotyczące instalacji i konfiguracji, podręcznik użytkownika, informacje o zabezpieczeniach, a także przydatne wskazówki dotyczące wdrażania systemu. Podręcznik wdrażania Beko DCX 71100 S jest dostępny w wielu językach, co ułatwia jego wykorzystanie przez użytkowników z różnych części świata. Narzędzie to jest bardzo przydatne dla osób, które pragną szybko i skutecznie wdrożyć system Beko DCX 71100 S.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik wdrażania Beko Dcx 71100 S

Jakość jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na wybory konsumenckie. Nawet tam, gdzie dominuje cena, klienci porównują ją do jakości. Ta ostatnia kojarzy się bowiem z atrakcyjnością i prestiżem. Owa zależność wykorzystywana jest już na etapie projektowania nowych wyrobów czy usług. Kiedy firma ogłasza, że pracuje nad czymś wyjątkowo atrakcyjnym, zazwyczaj zwiększa się liczba osób chcących uczestniczyć w danym projekcie oraz konsumentów gotowych ustawić się zawczasu w kolejce. Jakość jest od dawien dawna jednym z najważniejszych czynników osiągania przewagi konkurencyjnej. Jedynym ze sposobów na doskonalenie wyrobów i usług jest wprowadzenie w firmie systemu zarządzania jakością. To opracowanie zostało w całości poświęcone praktycznym możliwościom wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania jakością według najpopularniejszej normy ISO 9001:2015. Publikacja zawiera opis i interpretację poszczególnych punktów owej normy. Ukazuje aktualny stan wiedzy na...

Jakość jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na wybory konsumenckie. Ukazuje aktualny stan wiedzy na temat różnorakich jej kryteriów i podpowiada metodologię ich zastosowania. Uczula również na ograniczenia normy ISO 9001:2015. Przygotowując książkę, jej autor korzystał z własnych doświadczeń nabytych w trakcie pełnienia funkcji auditora i konsultanta jakości. Publikację polecamy studentom zarządzania, konsultantom jakości, auditorom, pełnomocnikom i menedżerom jakości. Marek Bugdol - profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Zarządzania Jakością, członek Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. Autor jedenastu książek i ponad 180 artykułów oraz opublikowanych referatów. Doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania systemów jakości i koncepcji TQM zdobywał w przemyśle, a także w administracji publicznej. Jest również menedżerem jakości.

Rozwiń opis Zwiń opis

Numer części: E67809-08

Copyright © 2011, 2020, Oracle i/lub jej spółki powiązane.

Oprogramowanie i związana z nim dokumentacja dostarczane są w ramach umowy licencyjnej zawierającej ograniczenia w zakresie ich używania i ujawniania, a także chronione przez prawa do własności intelektualnej. O ile nie jest to jednoznacznie dozwolone w umowie licencyjnej lub dozwolone prawem, użytkownikowi nie przysługuje prawo do użytkowania, kopiowania, reprodukowania, przekładu, nadawania, modyfikowania, licencjonowania, przesyłania, dystrybuowania, prezentowania, odtwarzania, publikowania ani wystawiania jakiejkolwiek części, w jakiejkolwiek postaci, przy użyciu jakichkolwiek środków. Odtwarzanie (ang. Reverse engineering), dezasemblacja (ang. Disassembly) oraz dekompilacja (ang. Decompilation) oprogramowania są zabronione, z wyjątkiem takiego zakresu, który jest dozwolony przez prawo do zapewnienia współpracy.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Nie gwarantuje się, że nie zawierają błędów. W wypadku znalezienia jakichkolwiek błędów, prosimy o pisemny kontakt.

Jeśli oprogramowanie lub związana z nim dokumentacja są dostarczane Rządowi USA lub komukolwiek, kto uzyskuje licencję w imieniu Rządu USA, to ma zastosowanie następujące oświadczenie:

U. S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed or activated on delivered hardware, and modifications of such programs) and Oracle computer documentation or other Oracle data delivered to or accessed by U. Government end users are "commercial computer software" or "commercial computer software documentation" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, reproduction, duplication, release, display, disclosure, modification, preparation of derivative works, and/or adaptation of i) Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed or activated on delivered hardware, and modifications of such programs), ii) Oracle computer documentation and/or iii) other Oracle data, is subject to the rights and limitations specified in the license contained in the applicable contract. The terms governing the U. Government’s use of Oracle cloud services are defined by the applicable contract for such services. No other rights are granted to the U. Government.

Niniejsze oprogramowanie lub sprzęt komputerowy są tworzone w celu ogólnego zastosowania w różnorodnych programach służących do zarządzania danymi. Nie są one tworzone ani przeznaczone do użytku w celach z natury niebezpiecznych, w tym w zastosowaniach mogących stwarzać ryzyko spowodowania obrażeń. Jeżeli ktokolwiek używa niniejszego oprogramowania lub sprzętu komputerowego w takich celach, to jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie danych, sporządzanie kopii zapasowych oraz wszystkie działania zapewniające bezpieczeństwo ich zastosowania. Oracle Corporation i jej spółki powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z zastosowania niniejszego oprogramowania lub sprzętu komputerowego do niebezpiecznych celów.

Oracle i Java są zastrzeżonymi znakami towarowymi Oracle Corporation i/lub jej spółek powiązanych. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Intel i Intel Inside są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Intel Corporation. Wszystkie znaki towarowe SPARC podlegają umowie licencyjnej i są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki SPARC International, Inc. AMD, Epyc i logo AMD są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Advanced Micro Devices. UNIX jest zastrzeżonym znakiem towarowym licencjonowanym przez The Open Group.

Niniejsze oprogramowanie lub sprzęt komputerowy i związana z nimi dokumentacja mogą umożliwiać dostęp lub zawierać informacje dotyczące treści, produktów i usług będących własnością innych firm. Oracle Corporation i jej spółki powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za te informacje, nie potwierdzają ich i nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek gwarancje stron trzecich, chyba że postanowiono inaczej w obowiązującej umowie między licencjobiorcą a Oracle. Oracle Corporation i jej spółki powiązane nie odpowiadają za żadne straty lub szkody, jakie może ponieść licencjobiorca w wyniku posiadania dostępu lub korzystania z treści, produktów lub usług innych firm, chyba że postanowiono inaczej w obowiązującej umowie między licencjobiorcą a Oracle.

Autor
Krok Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Efektywność w służbie zdrowia przez pryzmat jakości
Efficiency in health service through the prism of quality
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 25, s. 103-115, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Służba zdrowia, Jakość usług medycznych, Model Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM)
Health service, Quality of medical services, European Foundation for Quality Management Model (EFQM)
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Światowa Organizacja Zdrowia
World Health Organization (WHO)
Abstrakt
Celem artykułu było zwrócenie uwagi na poszukiwanie drogi do podnoszenia efektywności funkcjonowania jednostki służby zdrowia, ukierunkowanej na poprawę jakości usług medycznych. Elementy będące kryteriami oceny jakości usługi przez pacjenta mogą być z punktu widzenia zakładu opieki zdrowotnej kryteriami oceny efektywności jego działania. Należy jednak mieć na uwadze to, iż ze względu na specyficzne właściwości usług medycznych, takie jak m. in. społeczny charakter, oddzielenie funkcji usługobiorcy i płatnika, wymuszony (chorobą, stanem zdrowia) odbiór usług oraz trudności w ocenie skuteczności zrealizowanych świadczeń, definiowanie jakości w opiece zdrowotnej nie jest rzeczą łatwą. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to draw attention to searching for ways to improve the efficiency of a health service unit, aimed at improving the quality of medical services. Elements assessing the quality of services from the patient's point of view, from the perspective of a health service unit are likely to be the assessing criteria for the effectiveness of its operations. In the first part of the article the author defines the concept of quality in health service. She also discusses functioning, in the Polish health service system, of external quality assessment of health service facilities, such as patients' satisfaction surveys, accreditation, ISO certification and the EFQM Excellence Model. In the second part of the article the author highlights the role of IT solutions in providing the quality of health service. She analyzes the purpose of system implementation and its main characteristics, which affect the efficiency of application in a health service institution. (original abstract)

Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. 37 kroków wdrożenia ISO - podręcznik zawierający wskazówki do samodzielnego wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001, http://www. cdz-meritum. pl/.
 2. Cantrill S. V., Computers in Patient Care: The Promise and the Challenge, "Communications of the ACM" 2010, vol. 53, no. 9, September.
 3. Ekonomika medycyny, red. J. Fedorowski, R. Niżankowski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
 4. Erfurt U., Oleszczyk K., Zarządzanie przez jakość w opiece zdrowotnej, http://www. emedyk. pl/artykul. php? idartykul_rodzaj=15&idartykul=638.
 5. Gormley B., Zapewnianie doskonałości, Kraków 16-17 maja 2005, http://www. umbrella. org. pl/archiwum/ppt/gormley_krakow160505_pl_final. ppt.
 6. Gruca-Wójtowicz P., Jakość usług medycznych w kontekście zróżnicowanych oczekiwań stron zainteresowanych, "Problemy Jakości" 2009, nr 3.
 7. Krok E., Jakość usług medycznych, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą" 2011, nr 38.
 8. Medyku, kontroluj się sam, wywiad z Wojciechem Henrykowskim - prezesem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA. "VIP, Polityka, Biznes, Fakty" (wydanie specjalne) 28. 06. 2011, http://www. pcbc. gov. pl.
 9. Nogalski B., Rybicki J., Nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2002.
 10. Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej, red. M. Trocki, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2002.
 11. Nyczaj K., Strukturalne determinanty rozwoju e-zdrowia, referat wygłoszony podczas konferencji "Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia" w dniu 9 grudnia 2010 r. w Warszawie.
 12. Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M., Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych, CeDeWu, Warszawa 2005.
 13. PN-EN ISO 9001:2008 Systemy zarządzania jakością: Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2009.
 14. Rudawska I., Opieka zdrowotna, aspekty rynkowe i marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 15. Suchecka J., Ekonometria ochrony zdrowia, Absolwent, Łódź 2005.
 16. Tadeusiewicz R., Informatyka medyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2011.
 17. Ustawa dnia 28. 04. 2011 o systemie informacji w ochronie zdrowia, Dz. U. z 2011 Nr 113, poz. 657.
 18. Wawak S., Podręcznik wdrażania ISO 9001:2000, Onepress, Gliwice 2007.
 19. Witczak I., Certyfikacja na zgodność z normami ISO i akredytacja, jako zewnętrzne systemy oceny jakości w zakładach opieki zdrowotnej, "Zarządzanie Jakością" 2005, nr 2.
 20. Zaangażowanie w doskonalenie (broszura informacyjna), http://efqm. pl/doc/Broszura% 20informacyjna_Zaangazowanie%20w%20doskonalenie2007. pdf.
 21. Zarządzanie w opiece zdrowotnej, red. Kautsch, M. Whitfield, J. Klich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 22. Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Wybrane konteksty teoretyczno-praktyczne, red. D. Głowacka, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2004.
 23. www. cmj. efqm. iso. org/iso. org/iso/home. htm. pca. pnj. who. int.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol

Podręcznik wdrażania Beko Dcx 71100 S

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik wdrażania Beko Dcx 71100 S

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik wdrażania Beko Dcx 71100 S