Procedury preparatywne i operacyjny podręcznik użytkownika Emerson Cf787vnb01

Procedura preparatywna i operacyjna podręcznika użytkownika Emerson Cf787vnb01 zapewnia, że użytkownik przejdzie przez proces instalacji i konfiguracji produktu w sposób łatwy, wygodny i bezpieczny. Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące podstawowej instalacji i konfiguracji produktu, w tym instalacji i skonfigurowania portów sieciowych, zarządzania zasobami, monitorowania i zarządzania usługami sieciowymi oraz monitorowania połączenia. Podręcznik zawiera również szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia i zarządzania różnymi zasobami, w tym użytkownikami, grupami, folderami i drukarkami. Podręcznik ten pomaga użytkownikom w korzystaniu z wszystkich funkcji i usług, które są dostępne za pomocą Emerson Cf787vnb01.

Ostatnia aktualizacja: Procedury preparatywne i operacyjny podręcznik użytkownika Emerson Cf787vnb01

Słownik franczyzy i biznesu

podręcznik operacyjny

Podręcznik operacyjny ma do spełnienia dwa podstawowe zadania. Przede wszystkim zawiera on opis zasad, według których franczyzobiorca ma prowadzić działalność w ramach danego systemu franczyzowego. Dlatego też podręcznik operacyjny powinien być bardzo obszerny i szczegółowo opisywać wszystkie aspekty działalności prowadzonej przez franczyzobiorcę. Z drugiej strony dzięki swej szczegółowości, a niekiedy nawet drobiazgowości, podręcznik operacyjny ma za zadanie umożliwićfranczyzodawcy należytą ochronę jego koncepcji działalności, know-how i tajemnic handlowych.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat podstawowych elementów wchodzących w skład prawidłowo skonstruowanego podręcznika operacyjnego. Nie jest to oczywiście pełen katalog zagadnień, gdyż każda branża posiada specyficzne dla siebie cechy, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednich zapisach podręcznika operacyjnego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że podręcznik operacyjny np. dla restauracji szybkiej obsługi będzie w wielu fragmentach istotnie się różnił od podręcznika dla warsztatu samochodowego.

Wprowadzenie

Krótka charakterystyka systemu franczyzowego i filozofii prowadzenia działalności gospodarczej franczyzodawcy. Tutaj także franczyzodawca powinien wskazać w ogólnym zarysie czego oczekuje od franczyzobiorcy i na co franczyzobiorca może liczyć z jego strony.

System franczyzowy

Precyzyjny opis zasad działania systemu franczyzowego określający w jaki sposób funkcjonują jego poszczególne elementy i jakie są wzajemne zależności pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorca.

Wyposażenie

Wykaz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach systemu franczyzowego wraz z instrukcjami obsługi dostarczonymi przez dostawców sprzętu. Należy tu także zamieścić wskazówki jak usuwać podstawowe i najczęściej powtarzające się usterki oraz listę adresów i telefonów do dostawców wyposażenia oraz punktów serwisowych. Często też franczyzodawca udostępnia franczyzobiorcy projekt architektoniczny lokalu.

Procedury organizacyjne

Ten rozdział jest z reguły podzielony na wiele podrozdziałów, które obejmują takie kwestie jak:

 • Dni/godziny otwarcia;
 • Opisy stanowisk pracy zawierające szczegółowe zakresy obowiązków dla każdego z pracowników;
 • Szkolenia pracowników;
 • Wymagania co do ubioru i prezencji pracowników;
 • Procedury zatrudniania pracowników;
 • Dyscyplinę pracy;
 • Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Standardowe formularze i procedury;
 • Zalecenia i rekomendacje co do polityki cenowej;
 • Politykę zaopatrzenia ze wskazaniem źródeł dostaw;
 • Standardy jakości produktów/usług, w tym procedury reklamacyjne;
 • Księgowość - dokładny opis standardów w zakresie rachunkowości jakie powinien stosować franczyzobiorca oraz informacji finansowych, które powinien udostępniać franczyzodawcy. Wskazane jest również określenie w tym miejscu metod prowadzenia i gromadzenia przez franczyzobiorcę odpowiedniej dokumentacji finansowej;
 • Opłaty franczyzowe - szczegółowa procedura obliczania opłat, które franczyzobiorca jest zobowiązany uiszczać na rzecz franczyzodawcy, wraz ze wzorami odpowiednich formularzy;
 • Procedury kontroli przepływu gotówki oraz operacji bankowych, włączając w to procedury postępowania z czekami oraz kartami płatniczymi i kredytowymi;
 • Ubezpieczenia - wymagania co do zakresu ubezpieczenia jakie powinien wykupić franczyzobiorca, ewentualnie szczegóły programu ubezpieczeniowego oferowanego przez lub za pośrednictwem franczyzodawcy;
 • Procedury kontroli zapasów;
 • Reklama i marketing - podstawowe wskazówki w zakresie technik marketingowych i sprzedaży stosowanych w systemie franczyzowym; reklama w punkcie sprzedaży; opis działań public relations stosowanych przez system franczyzowy; instrukcje na temat sposobu zorganizowania kampanii promocyjnej w związku z otwarciem przez franczyzobiorcę jego punktu sprzedaży/usługowego;
 • Wymagania w zakresie wykorzystywania przez franczyzobiorcę znaków towarowych i innych oznaczeń wyróżniających system franczyzowy; pełny opis tzw. Corporate Identity systemu franczyzowego;
 • Wykaz podstawowych przepisów prawnych, z którymi powinien zapoznać się franczyzobiorca.

Standardowe formularze

W tej części powinny się znaleźć wzory wszystkich formularzy wykorzystywanych przez franczyzobiorców w ich działalności, włączając w to te formularze, które znajdują się już w innych rozdziałach podręcznika. Ponadto należy tu umieścić wzory umów o pracę, umów zobowiązujących pracowników franczyzobiorcy do zachowania w tajemnicy informacji poufnych, wzory innych umów wykorzystywanych przez franczyzobiorców w codziennej działalności (np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło), a także umów wykorzystywanych w kontaktach z klientami.

Lista pracowników franczyzodawcy

Lista pracowników franczyzodawcy, ze wskazaniem osób, z którymi należy się kontaktować w danych aspektach prowadzonej działalności franczyzowej.

Książka telefoniczna

Zestawienie wszystkich adresów i numerów telefonów, które mogą być przydatne franczyzobiorcy w jego działalności.

Każdy franczyzodawca powinien być świadom, że należy na bieżąco uaktualniać podręcznik operacyjny, tak aby jego system franczyzowy nadążał za przemianami na rynku. Wszelkie zmiany i modyfikacje podręcznika powinny być dokonywane w formie suplementu lub modyfikacji dotychczasowej treści i niezwłocznie udostępniane franczyzobiorcom.

PROCEDURY KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH

w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego

w Jastrzębiu-Zdroju

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkółw podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm. ).
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn.
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. z 2008 r. Nr 205, poz. 1283).
 • Wewnętrzne zasady rachunkowości obowiązujące w szkole, w skład której wchodzi biblioteka.

* Regulamin udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. II Armii Wojska Polskiego w Jastrzębiu – Zdroju.

 Rozdział I

POSTANOWIENIE OGÓLNE

§ 1

Przedmiot procedur

1. Niniejsza „Procedura korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych”, zwana dalej „Procedurą”, reguluje:

a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu

do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,

b) tryb przyjęcia podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na stan szkoły,

c) obowiązki ucznia związane z wypożyczaniem,

d) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

§ 2

Słowniczek

Użyte w Procedurze terminy oznaczają:

Szkoła – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

Biblioteka – biblioteka podręczników szkolnych funkcjonująca w ramach biblioteki szkolnej.

Uczeń – uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.

Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwaleniu przez nich i umiejętności.

Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w art. 22 ae pkt. 5 ustawy o systemie oświaty (Dz. z 2014 r. poz. 811).

Rodzic – rodzic lub prawny opiekun.

Wychowawca klasy – wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca danej szkoły.

Rozdział II

ZADANIA BIBLIOTEKI PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

1. Biblioteka podręczników szkolnych, zwana dalej biblioteką, gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

2. Biblioteka nieodpłatnie:

– wypożycza uczniom podręczniki, materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub

– zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

3. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów na edukacyjnych.

4. Czas otwarcia biblioteki podany jest do wiadomości użytkownikom w informacji umieszczonej przy wejściu do biblioteki oraz w internecie.

Rozdział III

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

1. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan biblioteki na podstawie faktur i stosownego protokołu. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe stanowią własność szkoły. Podręczniki i materiały edukacyjne do edukacji, przedmiotów i języka angielskiego przekazane szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat. Wszystkie materiały są opieczętowane pieczątką biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

Rozdział IV

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych

1. Do wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 oraz uczniowie, którym przysługują darmowe podręczniki w latach kolejnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji. Uczniowie są rejestrowani na podstawie list klas zgodnych z listami umieszczonymi w dziennikach lekcyjnych. Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 1 września.

Okres trwania wypożyczenia

1. Wypożyczenia odbywają się na początku roku szkolnego – najpóźniej do 15 września danego roku szkolnego. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy (poza podręcznikami wieloletnimi), termin ich zwrotu mija w ostatni poniedziałek roku szkolnego. Szczegółowe zasady wypożyczania określą zasady, o których mowa w § 3 Procedury. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

§ 3

Zasady wypożyczania podręcznika

1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy wraz z uczniami stawia się w bibliotece szkolnej, celem pobrania podręcznika, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Uczniowie klas 4-6 pobierają podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe pod opieką nauczycieli przedmiotu. Bibliotekarz ma prawo sprawdzić aktualność danych osobowych przy każdej pierwszej wizycie użytkownika biblioteki w nowym roku szkolnym. Bibliotekarz ma obowiązek poinformować uczniów, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika, materiałów edukacyjnych

i ćwiczeniowych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili.

5. Wychowawca zapoznaje uczniów i rodziców z regulaminem korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Zostaje to potwierdzone podpisem na stosownym oświadczeniu zbiorowym

§ 4

Zmiana szkoły

1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić podręcznik lub materiały edukacyjne. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszej Procedury.

Rozdział 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

§ 1

Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) uczeń powinien uporządkować podręczniki a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych

1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystanie. Na żądanie bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do u szkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika

poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek ora z inne wady fizyczne, które pomniejszą wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

Zakres odpowiedzialności

1. Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika rodzic zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia wychowawcy o zaistniałym fakcie. Wychowawca powiadamia bibliotekarza. Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika, materiału edukacyjnego. W celu uzyskania od rodziców ucznia kosztu nie zwróconego w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego biblioteka, za pośrednictwem sekretariatu, wysyła do rodzica wezwanie do zapłaty.

Rozdział VI

INWENTARYZACJA

1. Inwentaryzacja zasobów biblioteki podręczników odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od użytkowników danego roku szkolnego. Sprawozdanie przedstawione jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 1 lipca celem uzupełnienia zasobów.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszej Procedury i stosowania się do zawartych w niej postanowień. Bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania uczniom i rodzicom Procedury na każde ich życzenie. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły. Organem uprawnionym do zmiany Procedury jest Dyrektor Szkoły. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszej Procedurze, podejmuje Dyrektor Szkoły.

6. Niniejsza Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Nr 18/2016 z dnia 23. 08. 2016 r.

Privacy & Cookies policy

Cookies list

Cookie nameActive

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://zsp1. jastrzebie. pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic. com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp. Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Twoje dane kontaktowe

Informacje dodatkowe

Jak chronimy twoje dane?

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili przeprowadzamy z użyciem danych użytkownika

Branżowe wymogi regulacyjne dotyczące ujawniania informacji

Save settings

Gaz, detergenty, ostre i ciężkie przedmioty, gorąca herbata czy śliskie, świeżo umyte schody – z tym możesz się spotkać praktycznie codziennie. Choć dom i szkoła to miejsca, w których najczęściej czujesz się spokojnie i bezpiecznie, to jednak pamiętaj, że i tam może ci się przytrafić wiele niebezpiecznych wypadków.

RiPluJIlHsaR5

Jednym z częstych zagrożeń w drodze z domu do szkoły jest możliwość potrącenia na drodze.

Źródło: © MilkyWay beos / Pixabay, Licencja niewyłączna.

Już wiesz

 • w jaki sposób reagować na zagrożenia naturalne;

 • czym charakteryzują się katastrofy i awarie;

 • jakie są numery alarmowe.

Nauczysz się

 • dostrzegać niebezpieczne sytuacje w domu i szkole;

 • zapobiegać wypadkom w miejscach, które wydają się bezpieczne;

 • postępować właściwie, gdy wypadek w domu lub szkole już się zdarzy.

iMe73KkQt8_d5e149

Wypadki mogą przytrafić się każdemu, zawsze i wszędzie. Najczęściej zdarzają się tam, gdzie spędzamy dużo czasu, czyli w domu, a w przypadku uczniów – także w szkole. Są to miejsca, które na ogół kojarzą się ze spokojem i bezpieczeństwem, trzeba jednak pamiętać, że nawet tam możemy się znaleźć w sytuacji zagrażającej zdrowiu, a nawet życiu!

Zdecydowanie największa liczba przedmiotów będących źródłami niebezpieczeństw w domu znajduje się w kuchni. Nieroztropne użytkowanie urządzeń i przedmiotów, w które jest ona wyposażona, może prowadzić do wielu wypadków. Choćby niewłaściwa eksploatacja oraz awarie kuchenek gazowych mogą powodować ulatnianie się gazu, co grozi wybuchem lub zatruciami.

Po wyczuciu specyficznego zapachu ulatniającego się gazu należy wykonać istotne czynności:

 • zamknąć dopływ gazu, np. zakręcić kurek w kuchence,

 • otworzyć szeroko okna, aby wywietrzyć mieszkanie,

 • opuścić dom lub mieszkanie i powiadomić rodziców lub inne osoby dorosłe o zaistniałej sytuacji.

R13cvNomQ94UM1

Nawet, gdy zachodzi niewielkie podejrzenie, że ulatnia się gaz, wykonanie powyższych czynności może uratować komuś życie

Zapamiętaj!

Przydatne mogą być również następujące numery:
991 – pogotowie energetyczne,
992 – pogotowie gazowe,
993 – pogotowie ciepłownicze,
994 – pogotowie wodno‑kanalizacyjne.

Częstym wypadkiem podczas używania kuchenki jest oparzenie. Strącenie gotujących się potraw lub wody oraz dotknięcie nagrzanych płyt grzewczych może powodować bolesne i długo gojące się oparzenia ciała, jak zaprezentowane na ilustracji 2. O tym, jak postepować z oparzeniami, przeczytasz tutajtutaj.

R19PAOt5U5Oxy1

Źródło: Pumpmeup (https://commons.

W każdym domu znajdują się różnego rodzaju detergenty, jak choćby te przedstawione na poniższym zdjęciu. Odpowiednio użytkowane, nie powinny zagrażać człowiekowi, jednak kontakt z nimi również może zakończyć się oparzeniem. Wszelkich środków czystości należy więc dotykać w rękawiczkach, np. wykonanych z lateksu, przeznaczonych do prac domowych. Ponadto niebezpieczne jest przypadkowe połknięcie takich środków, ponieważ może prowadzić do groźnych uszkodzeń przewodu pokarmowego. Detergenty powinny stać w miejscach niedostępnych dla dzieci i być dobrze zakręcone, aby zminimalizować prawdopodobieństwo przypadkowego oblania się niebezpieczną substancją.

R11yLWBJ288tp1

Detergenty stanowią niebezpieczeństwo dla skóry oraz oczu i układu pokarmowego człowieka

iMe73KkQt8_d5e333

Ostre narzędzia i potłuczone szkło to kolejne niebezpieczne przedmioty, na które natkniemy się w domu. Nieroztropne posługiwanie się sztućcami lub nieuwaga podczas otwierania puszki mogą skutkować skaleczeniami oraz ranami, wymagającymi niekiedy założenia szwów. Zbicie szklanki lub talerza może mieć przykre konsekwencje w postaci obrażeń ciała, a przypadkowe połknięcie szkła może spowodować rozcięcie narządów przewodu pokarmowego! Jak udzielić pomocy przy zranieniach dowiesz się tutajtutaj.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wypadku, należy m. in. :

 • kontrolować regularnie sprawność kuchenki lub pieca,

 • gotując potrawy, używać specjalnych rękawic kuchennych do przenoszenia gorących garnków lub patelni,

 • uważać, aby do rozgrzanego oleju nie dostała się woda,

 • nie tylko pozbierać potłuczone szkło, ale także zamieść podłogę w całym pomieszczeniu,

 • urządzeń tnących, miażdżących itp. używać zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,

 • kuchnię, a zwłaszcza podłogę, utrzymywać w czystości,

 • detergenty zawsze dobrze zakręcać, chować w niedostępnych dla dzieci miejscach i używać ich w lateksowych rękawiczkach,

 • urządzenia elektryczne trzymać z daleka od wody.

R1VADaivTA6Mr1

Powyżej przedstawiono wybrane zagrożenia, których można uniknąć, stosująć się do zasad zawartych w instrukcji obsługi

iMe73KkQt8_1441973249809_0

Największe chyba niebezpieczeństwo w domach i mieszkaniach stanowią piece węglowe i przepływowe podgrzewacze wody. Ich zły stan techniczny, nieszczelność lub awarie są najczęstszymi przyczynami zatrucia tlenkiem węgla, które często kończy się śmiercią.

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, to silnie trujący, bezbarwny i bezwonny gaz. Jest lżejszy od powietrza, przez co łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z tego, że tlenek węgla jest niewyczuwalny przez człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka wiąże się z krwią o wiele szybciej niż tlen, blokując w ten sposób jego dopływ do narządów. Przedostanie się tlenku węgla do organizmu uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje m. uszkodzenia mózgu oraz innych narządów i zawał serca, co w konsekwencji może prowadzić nawet do śmierci!

Aby zapobiegać zatruciu tlenkiem węgla, należy zapewnić stały dopływ świeżego powietrza do paleniska (kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin. W tym celu pomocna okazuje się mikrowentylacja w oknach, drożne kratki wentylacyjne oraz sprawne kominy. Ponadto warto pamiętać o:

 • uchylaniu okna w mieszkaniu lub domu podczas korzystania z jakiegokolwiek źródła ognia,

 • utrzymaniu drożności otworów nawiewnych,

 • korzystaniu z profesjonalnej obsługi podczas instalacji urządzeń i systemów grzewczych,

 • dokonywaniu okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych, a także o ich regularnym czyszczeniu,

 • stosowaniu urządzeń dopuszczonych do użytku, mających stosowne certyfikaty,

 • zapewnieniu poprawnego działania wentylacji okiennej,

 • systematycznym sprawdzaniu ciągu powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej (jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do takiego otworu lub kratki),

 • częstym wietrzeniu pomieszczenia, w którym odbywa się proces spalania,

 • umieszczeniu czujnika tlenku węgla.

Nie należy bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania. Mogą one być sygnałem, że dana osoba ulega zatruciu czadem. W takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy, i zasięgnąć porady lekarskiej (więcej informacji na temat pierwszej pomocy w przypadku zatrucia czadem znajduje się tutajtutaj).

R122LDL6pK82n1

Czasem nawet tak prosta czynność, jak uchylenie okna i wpuszczenie świeżego powietrza może uratować komuś życie

W pozostałych częściach domu lub mieszkania niebezpieczeństwo mogą stanowić m. :

 • uszkodzone przewody elektryczne oraz wyrwane lub poluzowane gniazdka wtykowe – kontakt z nimi może skutkować porażeniem prądem (o pierwszej pomocy osobie porażonej prądem przeczytasz tutajtutaj),

 • mokre podłogi – szczególnie w łazience, gdzie upadek na twarde kafelki lub wannę może mieć przykre skutki,

 • schody – nieroztropne poruszanie się po nich może być przyczyną urazów, takich jak zwichnięcia, skręcenia lub złamania (informacje na temat udzielania pomocy przy urazach kończyn można znaleźć tutajtutaj),

 • otwarte okna, przez które można wypaść,

 • ustawione wysoko ciężkie przedmioty.

iMe73KkQt8_d5e459

Pomimo obowiązujących w szkole regulaminów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracyzasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) zdarza się tam stosunkowo wiele wypadków. W roku szkolnym 2012/2013 w całej Polsce zdarzyło się ich 71 417, w tym 12 śmiertelnych. Zgodnie ze statystykami podawanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do niebezpiecznych zajść w szkołach dochodzi najczęściej:

 • w salach gimnastycznych podczas lekcji wychowania fizycznego,

 • na korytarzach i schodach, boiskach szkolnych, placach gier i zabaw,

 • na ulicach i drogach wiodących do szkoły.

Wyniki badań statystycznych przedstawiono poniżej. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wiele wypadków zdarza się podczas przerw międzylekcyjnych, a najmniej – w klasach oraz laboratoriach.

RHC6uXgQcuy3z1

Należy pamiętać, że większość groźnych zdarzeń jest też związana z nieodpowiednim zachowaniem i nieprzestrzeganiem regulaminów

Analizy Państwowej Inspekcji Pracy wykazały, że zagrożenie w szkole stwarzają m. :

 • śliskie i nierówne nawierzchnie podłóg i schodów oraz wystające progi pomiędzy pomieszczeniami,

 • ciasne przejścia wewnątrz budynku szkolnego,

 • ostre krawędzie mebli i innych elementów wyposażenia technicznego obiektów i pomieszczeń (np. wystające szklane gabloty),

 • obluzowane gniazda i przerwane przewody elektryczne,

 • zły stan techniczny różnego rodzaju urządzeń wykorzystywanych w szkole,

 • niesprawny i wyeksploatowany sprzęt sportowy (np. drabinki lub bramki do gry),

 • brak zabezpieczeń chroniących przed upadkiem ze schodów.

Wyżej wymienione czynniki stwarzają zagrożenie, które wraz z nieroztropnym zachowaniem, brakiem rozwagi oraz niekiedy także niedającym się przewidzieć przypadkiem, mogą doprowadzić do wielu różnych wypadków. Najczęściej do nieszczęśliwych zdarzeń w szkole dochodzi w wyniku:

 • uderzenia w przeszkodę lub kontaktu z elementami ostrymi i wystającymi, np. krawędziami mebli, drzwiami, szklanymi gablotami, grzejnikami;

 • zderzenia z ruchomym obiektem, np. innym uczniem lub piłką;

 • zamierzonego uderzenia, np. w wyniku bójki;

 • kontaktu z pracującymi maszynami używanymi np. w warsztatach szkolnych oraz pomieszczeniach obsługi technicznej szkoły;

 • porażenia prądem elektrycznym (zasady udzielania pomocy w takim przypadku można znaleźć tutajtutaj);

 • zetknięcia się z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, np. w pracowniach i laboratoriach;

 • poparzenia gorącymi płynami lub przedmiotami z otwartym ogniem (zasady udzielania pomocy w takim przypadku można znaleźć tutajtutaj);

 • różnych zdarzeń losowych mających miejsce np. w trakcie drogi do i ze szkoły, podczas wycieczek, imprez i innych form wypoczynku organizowanych przez szkołę.

Statystyki Ministerstwa Edukacji Narodowej (zaprezentowane obok) wskazują, że głównymi przyczynami wypadków wśród uczniów są: nieuwaga, niezamierzone uderzenie oraz uderzenie zamierzone z pobiciem. Pozostała część wypadków jest spowodowana m. nieprzestrzeganiem zasad BHP, niedostatecznym nadzorem nad uczniami, złym stanem zdrowia ucznia, niepełną zdolnością do zajęć, złym stanem technicznym obiektów i wyposażenia sprzętów i maszyn, a także niewłaściwym zabezpieczeniem klatek schodowych i korytarzy. Przedstawione dane wyraźnie pokazują, że dominującą przyczyną wszystkich wypadków, do których dochodzi w szkole, jest niewłaściwe i nieroztropne zachowanie człowieka!

RvyRe2JbN2QyZ1

Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.

Na koniec warto dodać, że w wyniku opisanych wcześniej wypadków dochodzi zazwyczaj do urazów, wśród których najczęściej zdarzają się:

 • uszkodzenia kończyn (zwichnięcia, skręcenia, złamania, stłuczenia oraz rany cięte),

 • urazy głowy (stłuczenia, urazy zewnętrzne oraz wstrząśnienie mózgu),

 • uszkodzenia tułowia (potłuczenia, urazy zewnętrzne oraz uszkodzenia narządów wewnętrznych),

 • uszkodzenia oczu.

Zapamiętaj!

Jeśli jesteś świadkiem wypadku w szkole lub jej najbliższej okolicy, musisz powiadomić o nim wychowawcę, innego nauczyciela bądź jakiegokolwiek dorosłego pracownika szkoły. Opisz krótko sytuację i postępuj zgodnie z jego poleceniami. Pamiętaj, aby ustalić, kto wezwie pogotowie (jeśli zachodzi taka potrzeba).

iMe73KkQt8_d5e684
 • Największa liczba obiektów mogących być źródłem niebezpieczeństwa znajduje się w kuchni. Nieroztropne użytkowanie takich przedmiotów, jak kuchenki gazowe lub elektryczne, garnki z gorącą wodą, kubki z gorącą herbatą, potłuczone szkło itp., może prowadzić do wielu wypadków.

 • Upadek na mokrej i śliskiej powierzchni może być przyczyną zwichnięć, skręceń, złamań, a nawet wstrząśnienia mózgu.

 • W pozostałych częściach domu lub mieszkania zagrożenie mogą stanowić m. uszkodzone przewody elektryczne oraz wyrwane lub poluzowane gniazdka wtykowe.

 • Zgodnie ze statystykami podawanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do niebezpiecznych zdarzeń wypadkowych w szkołach dochodzi najczęściej w salach gimnastycznych podczas lekcji wychowania fizycznego (50%), na korytarzach i schodach, boiskach szkolnych, placach gier i zabaw (30%) oraz na ulicach i drogach prowadzących do szkoły (20%).

 • Statystyki MEN wskazują, iż główne przyczyny wypadków wśród uczniów stanowią: nieuwaga (ok. 65% wszystkich wypadków), niezamierzone uderzenie kogoś (ok. 15%) oraz uderzenie zamierzone z pobiciem (ok. 1, 5%). Dane te pokazują, że dominującą przyczyną wszystkich wypadków zachodzących w szkole jest niewłaściwe i nieroztropne zachowanie człowieka.

 • Wzywając pomoc, pamiętaj o numerach alarmowychnumerach alarmowych.

 • Obejrzyj animację i przypomnij sobie, jakie okoliczności sprzyjają zatruciu tlenkiem węgla.

  Rbe7DgHDnnrJm1
  Okoliczności sprzyjające zaczadzeniu

  Źródło: Andrzej Bogusz, Kevin MacLeod (http://incompetech. com), Tomorrow Sp. z o. o., Krzysztof Jaworski, licencja: CC BY 3.

  Film dostępny pod adresem https://zpe. pl/a/D10kekQGG

  Źródło: Andrzej Bogusz, Kevin MacLeod (http://incompetech.

  Okoliczności sprzyjające zaczadzeniu

Praca domowa

Polecenie 1. 1

Jakimi zasadami należy się kierować, aby uchronić siebie i rodzinę przed zatruciem tlenkiem węgla? Zrób listę rzeczy i czynności, które pomogą zapobiec zatruciu.

iMe73KkQt8_1443516028763_0
iMe73KkQt8_d5e741
bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Definicja: bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

powszechnie używana nazwa zbioru przepisów i zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy

tlenek węgla

Definicja: tlenek węgla

produkt uboczny procesu spalania, silnie trujący, bezbarwny i bezwonny gaz bardzo dobrze wiążący się z hemoglobiną (ponad dwieście razy szybciej i mocniej niż tlen)

wypadek

Definicja: wypadek

nieszczęśliwe zdarzenie, w którym ktoś ucierpiał, często powodujące także straty materialne

iMe73KkQt8_d5e816

Ćwiczenie 1

R17pspcXhr5Yi1
zadanie interaktywne

Wskaż, które zdania są prawdziwe, a które – fałszywe.

PrawdaFałszJeżeli tylko wyczuje się specyficzny zapach ulatniającego się gazu, należy w pierwszej kolejności zadzwonić po straż pożarną.□ Numer telefonu pogotowia energetycznego to 991.Szczelnie pozamykane okna i ograniczenie cyrkulacji powietrza zapewniają ochronę przed zatruciem tlenkiem węgla.Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym.Najczęstszą przyczynę wypadków w szkole stanowią zamierzone i niezamierzone uderzenia.

Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 2

R1HQuGYWEyi9k1
zadanie interaktywne

Rozwiąż krzyżówkę.

 1. Jeden z rodzajów kuchenki.
 2. Znajdują się zazwyczaj w kuchni lub w łazience, a ich bezpośredni kontakt z ciałem człowieka może prowadzić do poważnych oparzeń ciała.
 3. Mogą być skutkiem wypadku zaistniałego na skutek strącenia z kuchenki gotujących się potraw lub wody.
 4. Jest przyczyną 65% wszystkich wypadków w szkole.
 5. Stąpanie po jej mokrej i śliskiej powierzchni może spowodować upadek i w konsekwencji takie urazy, jak złamania i zwichnięcia.
 6. Kontakt z ich ostrymi krawędziami stanowi częstą przyczynę wypadków w szkole.
 7. ... węgla – inaczej czad.
1234567

Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 3

R15bzMalNQg521
zadanie interaktywne

Jakie czynności pozwalają uchronić się przed zatruciem tlenkiem węgla?

 • Korzystanie z profesjonalnej obsługi podczas instalacji urządzeń i systemów grzewczych.
 • Dokonywanie okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych, a także o ich regularne czyszczenie.Stosowanie urządzeń dopuszczonych do użytku i mających stosowne certyfikaty.Rozmieszczenie czujnika tlenku węgla.Zasłanianie kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych.Rzadkie wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywa się proces spalania.Nieuchylanie okna w mieszkaniu lub domu podczas korzystania z jakiegokolwiek źródła ognia.

Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 4

R1NJbLkvsrbl31
zadanie interaktywne

Gdzie – według wyników badań podawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – najczęściej dochodzi do niebezpiecznych wypadków w szkołach?

W salach gimnastycznych.Na korytarzach.Na schodach.Na boiskach szkolnych.Na placach gier i zabaw.Na ulicach i drogach prowadzących do szkoły.W klasach.

Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

Procedury preparatywne i operacyjny podręcznik użytkownika Emerson Cf787vnb01

Bezpośredni link do pobrania Procedury preparatywne i operacyjny podręcznik użytkownika Emerson Cf787vnb01

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Procedury preparatywne i operacyjny podręcznik użytkownika Emerson Cf787vnb01