Właściwości i specyfikacja Ge Cleandesign Gsc800t

Ge Cleandesign Gsc800t jest wysoce wydajnym, energooszczędnym i trwałym silnikiem przeznaczonym do szerokiego zastosowania. Posiada trzy różne warianty mocy, od 3,7 kW do 7,5 kW, dzięki czemu można go zastosować w różnych zastosowaniach. Ge Cleandesign Gsc800t ma trwałe, wytrzymałe wykończenie i jest wyposażony w nowoczesne technologie, takie jak czujnik ciśnienia do monitorowania i regulowania przepływu powietrza, zaawansowane funkcje sterowania, takie jak ochrona przed zużyciem i zużyciem, a także funkcje diagnostyczne do wykrywania awarii. Ge Cleandesign Gsc800t jest również wyposażony w system komunikacji, który umożliwia dostęp do istotnych informacji, takich jak stan silnika i parametry pracy.

Ostatnia aktualizacja: Właściwości i specyfikacja Ge Cleandesign Gsc800t

modyfikator statyczny — odwołanie w języku C# | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

  • Artykuł
  • Czas czytania: 3 min

Ta strona obejmuje static słowo kluczowe modyfikatora. Słowo static kluczowe jest również częścią using static dyrektywy.

static Użyj modyfikatora, aby zadeklarować statyczny element członkowski, który należy do samego typu, a nie do określonego obiektu. Modyfikator static może służyć do deklarowania static klas. W klasach, interfejsach i strukturach można dodać static modyfikator do pól, metod, właściwości, operatorów, zdarzeń i konstruktorów. Modyfikator static nie może być używany z indeksatorami ani finalizatorami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Klasy statyczne i statyczne składowe klas.

Modyfikator można dodać static do funkcji lokalnej. Statyczna funkcja lokalna nie może przechwytywać zmiennych lokalnych ani stanu wystąpienia.

Począwszy od języka C# 9. 0, można dodać static modyfikator do wyrażenia lambda lub metody anonimowej. Statyczna metoda lambda lub anonimowa nie może przechwytywać zmiennych lokalnych ani stanu wystąpienia.

Przykład — klasa statyczna

Następująca klasa jest zadeklarowana jako static i zawiera tylko static metody:

static class CompanyEmployee{public static void DoSomething() { /*... */}public static void DoSomethingElse() { /*... */}}

Stała lub deklaracja typu jest niejawnie elementem static członkowskim. Nie static można odwoływać się do elementu członkowskiego za pośrednictwem wystąpienia. Zamiast tego odwołuje się do niego nazwa typu. Rozważmy na przykład następującą klasę:

public class MyBaseCpublic struct MyStructpublic static int x = 100;}}

Aby odwołać się do static elementu członkowskiego x, użyj w pełni kwalifikowanej nazwy, MyBaseC. MyStruct. xchyba że element członkowski jest dostępny z tego samego zakresu:

Console. WriteLine(MyBaseC. x);

Chociaż wystąpienie klasy zawiera oddzielną kopię wszystkich pól wystąpień klasy, istnieje tylko jedna kopia każdego static pola.

Nie można używać this metody odwołań static ani metod dostępu do właściwości.

static Jeśli słowo kluczowe jest stosowane do klasy, wszystkie elementy członkowskie klasy muszą mieć wartość static.

Klasy, interfejsy i static klasy mogą mieć static konstruktory. Konstruktor static jest wywoływany w pewnym momencie między uruchomieniem programu a wystąpieniem klasy.

Uwaga

Słowo static kluczowe ma bardziej ograniczone zastosowania niż w języku C++. Aby porównać je ze słowem kluczowym C++, zobacz Klasy magazynu (C++).

Aby zademonstrować static członków, rozważ klasę reprezentującą pracownika firmy. Załóżmy, że klasa zawiera metodę zliczenia pracowników i pola do przechowywania liczby pracowników. Zarówno metoda, jak i pole nie należą do żadnego wystąpienia pracownika. Zamiast tego należą one do klasy pracowników jako całości. Powinny one być deklarowane jako static elementy członkowskie klasy.

Przykład — pole statyczne i metoda

W tym przykładzie odczytuje nazwę i identyfikator nowego pracownika, zwiększa licznik pracowników o jeden i wyświetla informacje dla nowego pracownika oraz nową liczbę pracowników. Ten program odczytuje bieżącą liczbę pracowników z klawiatury.

public class Employee4public string id;public string name;public Employee4(){}public Employee4(string name, string id)this. name = name;this. id = id;}public static int employeeCounter;public static int AddEmployee()return ++employeeCounter;}}class MainClass: Employee4static void Main()Console. Write("Enter the employee's name: ");string name = Console. ReadLine();Console. Write("Enter the employee's ID: ");string id = Console. ReadLine();// Create and configure the employee object.Employee4 e = new Employee4(name, id);Console. Write("Enter the current number of employees: ");string n = Console. ReadLine();Employee4. employeeCounter = Int32. Parse(n);Employee4. AddEmployee();// Display the new information.Console. WriteLine($"Name: {e. name}");Console. WriteLine($"ID: {e. id}");Console. WriteLine($"New Number of Employees: {Employee4. employeeCounter}");}}/*Input:Matthias BerndtAF643G15*Sample Output:Enter the employee's name: Matthias BerndtEnter the employee's ID: AF643GEnter the current number of employees: 15Name: Matthias BerndtID: AF643GNew Number of Employees: 16*/

Przykład — inicjowanie statyczne

W tym przykładzie pokazano, że można zainicjować static pole przy użyciu innego static pola, które nie zostało jeszcze zadeklarowane. Wyniki będą niezdefiniowane do momentu jawnego przypisania wartości do static pola.

class Teststatic int x = y;static int y = 5;Console. WriteLine(Test. x);Console. y);Test. x = 99;Console. x);}}Output:0599

specyfikacja języka C#

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Specyfikacja języka C#. Specyfikacja języka jest ostatecznym źródłem informacji o składni i użyciu języka C#.

Zobacz też

  • Odwołanie w języku C#
  • Przewodnik programowania w języku C#
  • Słowa kluczowe języka C#
  • Modyfikatory
  • używanie dyrektywy statycznej
  • Klasy statyczne i statyczni członkowie klas

Dodatkowe zasoby

Właściwości i specyfikacja Ge Cleandesign Gsc800t

Bezpośredni link do pobrania Właściwości i specyfikacja Ge Cleandesign Gsc800t

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Właściwości i specyfikacja Ge Cleandesign Gsc800t